Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

Informacja Burmistrza Białej z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie stawek za odpady komunalne z Gminy Biała


Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów


 

Szanowny mieszkańcu!
OD 1 LIPCA 2017 ROKU
obowiązuje
NOWY SYSTEM ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH

 

W ostatnim czasie wiele mówi się o zmianach zasad wywozu śmieci. Nowy sposób naliczania opłat, temat segregacji śmieci to tylko nieliczne z kwestii, które są nie do końca jasne. Wypełniając ustawowy nakaz Gmina Biała od 1 lipca 2017 r. musi przejąć wszystkie obowiązki z zakresu odbioru i zagospodarowania odpadów z nieruchomości zamieszkałych.

Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP i każda osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej i mieszkająca w Polsce m.in. posiadacze – właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych musi się do niej dostosować.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą działają „na starych zasadach”, czyli muszą posiadać umowę indywidualną na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W gminie Biała obowiązuje system pojemnikowy (za wyjątkiem zbiórki papieru do worków w zabudowie jednorodzinnej) funkcjonujący wg. następującego schematu:

Odpady komunalne z gospodarstw domowych trafiają do następujących pojemników:

 1. pojemnika na „Zmieszane” odpady komunalne trafią tu odpady, których nie da się już posegregować;
 2. pojemnika na odpady „Tworzywa Sztuczne i Metale" – trafią tutaj wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche opakowaniowe bez zawartości tj. metale żelazne i nieżelazna, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe;
 3. pojemnika na „Popiół” – popiół zbierany będzie w osobnym pojemniku, aby nie trafiał do odpadów komunalnych zmieszanych, wariant dla tych, którzy mają popiół;
 4. Worek w kolorze niebieskim z napisem: „Papier” - trafią tutaj opakowania z papieru, prasa, katalogi, papier szkolny itp.
 5. pojemnika na odpady „Odpady biodegradowalne” BIO - w kolorze brązowym -trafią tutaj odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałązki, liście, skoszona trawa, kwiaty, trociny i resztki jedzenia ( z wyjątkiem kości).

Gmina Biała dostarczy wszystkim właścicielom i użytkownikom nieruchomości worki na zbiórkę papieru w kolorze niebieskim.

W związku z wprowadzonymi zmianami dotyczącymi segregacji odpadów komunalnych dostarczone zostaną wszystkim mieszkańcom naklejki, które należy umieścić na pojemnikach w których gromadzone będą odpady komunalne i tak :

 1. Naklejka w kolorze żółtym z napisem „Tworzywa Sztuczne i Metale”
 2. Naklejka w kolorze czarnym z napisem „Popiół”
 3. Naklejka w kolorze szarym z napisem „Odpady zmieszane”

Osoby które będą oddawać odpady biodegradowalne tzw „BIO” winne zaopatrzyć się w pojemnik w kolorze brązowym, do którego można wrzucać w/w odpady.

Odpady biodegradowalne tzw „BIO” nie będą odbierane z nieruchomości, jeżeli będą wystawione w workach czy pojemnikach innego koloru.

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane przy pomocy kompostowników przydomowych.

Odpady wrzucaj bezpośrednio do kompostownika bez używania worków foliowych.

o

„Zmieszane”

„Tworzywa Sztuczne i Metale”

„Popiół”

„Biodegradowalne” BIO

Stawka od osoby - 22,00 zł
ZMIESZANE
Stawka od osoby - 13,00 zł
SEGREGOWANE

 

Szkło zebrane selektywnie trafiać będzie do ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do zbiórki szkła, o pojemności 1000-2500l rozmieszczonych na terenie miasta i wsi.

Rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Pojemność pojemników może wynosić odpowiednio: 120 l, 240 l i 1100 l. Pojemniki o pojemności 1100 l będą przypisane zabudowie wielolokalowej.

Ilość powyższych odpadów uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy odbierać je w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 • 1-4 osoby -  pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

 • 5-9 osoby - pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

 • 10-19 osoby –dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 20-29 osoby – trzy pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 30-39 osoby – cztery pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 40-49 osoby – pojemnik o pojemności 1100 l;

 • dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wyżej wymienionych

UWAGA!!!

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel zobowiązany jest do zaopatrzenia się w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Lp.

Rodzaj odpadu

Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej niż)

Sezon letni

Sezon zimowy

1

„Zmieszane”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

2

„Tworzywa Sztuczne i Metale”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

3

„Popiół”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w miesiącach: kwiecień, czerwiec i wrzesień

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

4

„Papier”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

5

„Biodegradowalne”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Lp.

Rodzaj odpadu

Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej niż)

Sezon letni

Sezon zimowy

1

„Zmieszane”

Nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

2

„Tworzywa Sztuczne i Metale”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

3

„Popiół”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w miesiącach: kwiecień, czerwiec i wrzesień

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

4

„Papier”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

5

„Biodegradowalne”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

Poprzez zabudowę wielorodzinną rozumie się budynki wielorodzinne zlokalizowane w Białej w obrębie ulic: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1-go Maja oraz budynki zlokalizowane w Łączniku przy ul. Robotniczej.

Dokładny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej nieruchomości zamieszkałej oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy: www.biala.gmina.pl

Krótka instrukcja co wrzucamy, a czego nie wrzucamy do pojemników na odpady selektywnie zebrane:

INSTRUKCJA – JAK SEGREGOWAĆ ODPADY

Rodzaj odpadu

worek/pojemnik

Co należy wrzucać

 

 

Czego nie należy wrzucać

Papier – worek w kolorze niebieskim

opakowania z papieru, kartony, tekturę, (także falistą), gazety i czasopisma, katalogi, ulotki, prospekty, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, książki, zeszyty, torebki i worki papierowe, papier pakowy.

ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, pieluch jednorazowych i podpasek, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, ubrań

Pojemnik z napisem:

Tworzywa sztuczne i metale”

odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np.: kartony po mleku i sokach ), opakowania po środkach czystości (np.: proszkach ), kosmetykach (np.: szamponach, paście do zębów) itp., plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki ( zabawki z tworzywa sztucznego o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców.)

 


 

butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektornicznego i AGD

Pojemnik z napisem:
„Ulegające biodegradacji Bio”

odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.) gałęzie drzew i krzewów, skoszoną trawę liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia

kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)

Pojemnik z napisem:
„Odpady zmieszane”

wszystko to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu,

odpady kuchenne (kości zwierzęce)

odpady higieniczne (podpaski, pampersy, pieluchomajtki itp.)

 

odpadów niebezpiecznych (tj.zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np: środkach ochrony roślin) a także zużyty sprzęt RTV i AGD ( tzw elektroodpady )

Pojemnik z napisem „Popiół”

popiół

kamieni, gruzu budowlanego

 

Urząd Miejski w Białej

Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych

Informacje można uzyskać:

Pokój nr 1a

nr tel.: 77 438 85 57

mail: gospodarkaodpadami@biala.gmina.pl

lub

https://naszesmieci.mos.gov.pl/

Metryczka
 • wytworzono:
  22-05-2013
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  11-08-2014 09:18
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  08-11-2019 10:17
  przez: Marlena Geisler-Trybis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 12740
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl