Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA w gminie Biała

Biała 2015.12.03

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Białej

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego wsi GOSTOMIA

w gminie Biała

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj.Dz.U.2015.199 z późn. zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.Dz.U.2013.1235 z późn. zm.), w związku z uchwałą Nr VII.58.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Białej nr XXX/314/06 z dnia 30 czerwca 2006 roku (Dz. Urz. Woj. Opolskiego nr 54 z 16 sierpnia 2006 roku),

z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 15 grudnia 2015 r. do 22 stycznia 2016 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 2, w godzinach od 8oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 stycznia 2016 roku w siedzibie Filii Szkoły Podstawowej w Gostomii, o godzinie 13oo..

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte ww. projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi, o których mowa w:

 1. art. 18 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2015.199 z późn. zm.);

 2. art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 z późn. zm.).

 

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, na adres Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-201 Biała, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 lutego 2016 roku.

 

Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej:

 1. opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U.2013.262 oraz Dz.U.2014.1662) lub

 2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U.2014.1114) lub

 3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko

Metryczka
 • wytworzono:
  07-12-2015
  przez: Grażyna Samitowska
 • opublikowano:
  07-12-2015 09:09
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  07-12-2015 09:09
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1690
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×