Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

KARTA USŁUG Nr 06/FN.DG
Nazwa usługi: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy Magdalena Kusber – podinspektor ds. działalności gospodarczej, handlu i podatków
Pokój nr 16, II piętro, tel. 077 4388 533

godziny pracy:

poniedziałek 7:30 – 17:00

wtorek - czwartek 7:30 - 15:30

piątek 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:

Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z załącznikami:

 • dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;
 • pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
 • decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego w Referacie Finansowym Urzędu Miejskiego w Białej (pok. nr 16, II piętro) lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej.
Opłaty:

Opłaty podstawowe za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa;
 2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa);
 3. 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim. Wartość sprzedaży należy obliczać oddzielnie dla każdego rodzaju napojów alkoholowych. Przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

 1. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 2. 37.500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) – wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;
 3. 77.000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych oraz ci, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła powyższych wartości, wnoszą opłatę w wysokości podstawowej. Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszona jest na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności, opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych można uiścić w kasie tut. Urzędu (I piętro, pok. nr 10), lub na rachunek bankowy Gminy Biała: BS Biała Nr 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Termin załatwienia sprawy: Sprawy załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku. Zezwolenie wydawane jest po uzyskaniu pozytywnej opinii gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami rady gminy. Komisja obowiązana jest wyrazić opinię niezwłocznie, nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia jej żądania. 
Tryb odwoławczy: W przypadku otrzymania decyzji o odmowie wydania zezwolenia, od decyzji przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro pok. nr 16) lub w Sekretariacie (I piętro pok. nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej. 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zmianami),
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017r., poz.1257),
 • Uchwała Nr VI/64/03 Rady Miejskiej w Białej z dnia 20 czerwca 2003 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Biała (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2003 r. Nr 63, poz. 1199),
 • Uchwała Nr XXVIII/317/01 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2001 r. Nr 82, poz. 661),
 • Uchwała Nr XXI/248/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia dla Gminy Biała liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (Dz.Urz.Woj.Opolskiego z 2009 r. Nr 11, poz. 114). 
Informacje dodatkowe: Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży wydaje się na czas oznaczony nie krótszy niż 4 lata, a w przypadku sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży – nie krótszy niż 6 lat. 
Pliki do pobrania

DOCWniosek 06/FN.DG.doc
PDFWniosek 06/FN.DG.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  20-05-2016
  przez: Magdalena Kusber
 • opublikowano:
  20-05-2016 10:07
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  27-11-2017 09:13
  przez: Sabina Morawiec
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 841
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×