Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW

KARTA USŁUG Nr 03/SO
Nazwa usługi: UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności 
pokój nr 14 – I piętro, tel. (77) 4388553 
godziny pracy:
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:

Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców.

Do wglądu:

 • Dowód osobisty, a w uzasadnionych przypadkach inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,

Wzór formularza dostępny jest w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (I piętro, pok. nr14) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej.

Opłaty:

Nie podlega opłacie.

Termin załatwienia sprawy:

Niezwłocznie, po złożeniu wniosku.

Udostępnienie rejestru polega na przedłożeniu wydruku danych wyborcy, którego dotyczy wniosek i na udzieleniu informacji w zakresie niezbędnym do wniesienia reklamacji, o której mowa w art. 22 § 1 Kodeksu wyborczego.
Wydruk danych zawiera także informacje dodatkowe, o ile informacje takie zostały wprowadzone do rejestru wyborców.

Tryb odwoławczy:

Każdy może wnieść do Burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie:

 • pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców,

 • wpisania do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania,

 • niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców,

 • ujęcia w rejestrze osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy.

  Reklamację wnosi się pisemnie lub ustnie do protokołu.
  Burmistrz obowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 3 dni od dnia jej wniesienia i wydać decyzję w sprawie.

  Decyzję wraz z uzasadnieniem, doręcza się niezwłocznie wnoszącemu reklamację, a gdy dotyczy ona innych osób - również tym osobom.

  Na decyzję nieuwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru, wnoszący reklamację, bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za pośrednictwem Burmistrza do właściwego miejscowo sądu rejonowego.

  Sąd rozpoznaje skargę w postępowaniu nieprocesowym, w składzie jednego sędziego w terminie 3 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 684, z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczpospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1316).

Informacje dodatkowe:

Stały rejestr wyborców prowadzony jest w gminie i obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Można być ujętym tylko w jednym rejestrze wyborców.

Rejestr wyborców służy do sporządzania spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum. Rejestr wyborców potwierdza prawo wybierania oraz prawo wybieralności.

Do rejestru wyborców z urzędu wpisani są wyborcy będący obywatelami polskimi, którzy są zameldowani na obszarze gminy na pobyt stały.
Do rejestru wyborców mogą być wpisani na podstawie decyzji Burmistrza inni obywatele polscy, którzy spełniają określone warunki: stale zamieszkują na obszarze gminy bez zameldowania na pobyt stały, stale zamieszkują na obszarze gminy lecz pod innym adresem niż ich adres zameldowania na pobyt stały, są osobami nigdzie nie zamieszkałymi, stale przebywającymi na obszarze danej gminy.

Rejestr wyborców udostępnia się do wglądu w urzędzie gminy na pisemny wniosek, zawierający dane umożliwiające ustalenie tożsamości wyborcy w rejestrze.

Pliki do pobrania:

DOCWNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW.doc

PDFIOPDO Organizowanie i przeprowadzanie wyborów i referendów DRUK.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2016
  przez: Monika Zając
 • opublikowano:
  23-05-2016 08:39
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  05-09-2019 13:38
  przez: Monika Zając
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 861
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×