Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY

KARTA USŁUG Nr 10/SO
Nazwa usługi: ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego

Monika Zając – Inspektor d/s Ewidencji Ludności

pokój nr 14 – I piętro, tel. 77 4388553

godziny pracy:

poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek – czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00

Wymagane dokumenty:

Wypełniony formularz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy:

 • możliwość złożenia formularza osobiście w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, lub w formie elektronicznej na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do systemu teleinformatycznego organu gminy, pod warunkiem otrzymania przez osobę urzędowego poświadczenia odbioru,

 • dowód osobisty lub paszport,

 • w przypadku cudzoziemców- ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo lub kartę pobytu,

 • Osoba niepełnoletnia, nie posiadająca dokumentu stwierdzającego tożsamość, przedstawia odpis skrócony aktu urodzenia.

 • Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym na piśmie ( zgodnie z art. 33 § 2 Kpa ), po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu

 • za osobę nieposiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenie wyjazdu poza granice RP wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę
  w miejscu ich wspólnego pobytu.

Wzory formularzy dostępne są w Referacie Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego (I piętro, pok. nr14) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Miejskiego w Białej.

Opłaty:

Czynności meldunkowe nie podlegają opłacie skarbowej.

Opłacie skarbowej podlega:

- wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zgłoszenia lub jej pełnomocnika - opłata skarbowa 17 zł. Złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba działa przez pełnomocnika) - opłata skarbowa 17 zł. Składający pełnomocnictwo jest zobowiązany dołączyć dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłatę skarbową wnosi się w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała, ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko lub nazwę instytucji, adres oraz za co opłata).

Opłacie skarbowej nie podlegają pełnomocnictwa udzielone: małżonkowi, rodzicom, dzieciom, dziadkom i rodzeństwu.

Termin załatwienia sprawy: Niezwłocznie – w dniu zgłoszenia się.
Tryb odwoławczy: Brak
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1397 z późn. zm.);

 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz.U z 2017 r., poz. 2411);

 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U z 2019 r., poz. 700 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U z 2019 r., poz. 1000 z późn.zm.);

Informacje dodatkowe:

Obywatel polski, który wyjeżdża poza granice Rzeczypospolitej Polskiej – bez zamiaru stałego tam pobytu, na okres dłuższy niż 6 miesięcy, jest obowiązany zgłosić swój wyjazd oraz powrót.

Za osobę nie posiadającą zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Zgłoszenia wyjazdu należy dokonać najpóźniej w dniu opuszczenia miejsca pobytu stałego lub czasowego a zgłoszenia powrotu - najpóźniej w 30. dniu, licząc od dnia powrotu.

Na wniosek zgłaszającego powrót z zagranicy może zostać wydane zaświadczenie, które podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł. Opłacie skarbowej nie podlega zaświadczenie wydane w sprawie np. świadczeń alimentacyjnych, ubezpieczeń społecznych, nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, zatrudnienia oraz ochrony zdrowia. Opłaty skarbowej nie pobiera się od osób, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

 
Pliki do pobrania:

PDFzgloszenie_powrotu_wyjazdu_poza_granice.pdf

PDFPełnomocnictwo.pdf

PDFIOPDO Ewidencja ludności.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  23-05-2016
  przez: Monika Zając
 • opublikowano:
  23-05-2016 09:42
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  10-09-2019 14:08
  przez: Monika Zając
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 797
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×