Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

KARTA USŁUG Nr 05/USC
Nazwa usługi: ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM​ 
Miejsce załatwienia sprawy:  Urząd Stanu Cywilnego Leokadia Schneider – Kierownik USC
pokój nr 11 – I piętro, tel. (77) 4388543 
godziny pracy: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
Wymagane dokumenty:

W przypadku osobistej wizyty wniosek generowany jest na miejscu i zawiera:

 • dane wnioskodawcy, tj. nazwisko, imię (imiona), numer PESEL wnioskodawcy, jeżeli został nadany i adres do korespondencji,
 • oświadczenie o nieistnieniu okoliczności, mających wpływ na stan cywilny, nieodzwierciedlonych w rejestrze stanu cywilnego, składane pod rygorem odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia,
 • osoba składająca wniosek winna wylegitymować się ważnym dokumentem tożsamości tj. dowodem osobistym lub paszportem.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym, zawierający wyżej wskazane dane, można przesłać drogą elektroniczną, jeżeli wnioskodawca może potwierdzić go bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelnić profilem zaufanym ePUAP. 

Opłaty:
 • za wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym – 38 zł

Do wniosku należy dołączyć imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10) lub na numer rachunku bankowego: BS Biała 29890300022001000020200002 Gmina Biała ul. Rynek 10 (należy podać: imię, nazwisko, adres oraz za co opłata.

Termin załatwienia sprawy:
 1. Wydanie zaświadczenia następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.
 2. Odbiór zaświadczenia może nastąpić: osobiście na piśmie, pocztą na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego. 
Tryb odwoławczy: Nie przysługuje 
Podstawa prawna:
 • art. 44 ust.1 pkt 3 uraz ust. 5 i 6, art. 49 ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z dnia 28 listopada 2014 r. ( Dz. U. z 2014 poz.1741 ze zm.).
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 194)
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U z 2014r., poz.1628 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.
 • Ustawa z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 262 ze zm.) 
Informacje dodatkowe:

Zaświadczenia o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa w urzędzie, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości lub możliwe jest przesłanie wniosku drogą elektroniczną. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Wnioski elektroniczne składane do Urzędu Stanu Cywilnego w Białej należy przesyłać na adres: usc@biala.gmina.pl.

Pliki do pobrania: PDFWniosek

 

Metryczka
 • opublikowano:
  23-05-2016 12:51
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  24-05-2016 08:27
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 857
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×