Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH

KARTA USŁUG Nr 03/FN
Nazwa usługi: ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU 
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Podinspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 

godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:
 • Informacja w sprawie podatku od nieruchomości (IN -1)
 • Informacja w sprawie podatku rolnego (IR -1)
 • Informacja w sprawie podatku leśnego (IL -1)

Wzory formularzy w załączeniu, dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w Referacie Finansowym
(II piętro pok. Nr 15).

Do wglądu: akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy.

Opłaty:

Nie podlega opłacie

Termin załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13). 
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.),

 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1785),

 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1892),

 • Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( tekst jednolity: Dz. U. 2017 r. poz. 1821),

 • Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r., poz. 2721),

 • Uchwała Nr XXV.251.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 22 września 2017 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r. ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2017 r. poz. 2348),

 • Komunikat prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. ( M.P. z 2017 r. poz. 963),

 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 ( M.P. z 2017 r. poz. 958),

 • Uchwała Nr XVII.169.2016 Rady Miejskiej w Białej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych, średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Biała ( Dz. Urz. Woj. Opol. z 2016 r. poz. 2044),

 • Uchwała Nr XX/237/08 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2008 r. Nr 99 poz. 2303).

Informacje dodatkowe:

Podatnik jest zobowiązany złożyć tut. organowi podatkowemu informacje o nieruchomościach, o gruntach, o lasach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku, jak również o wszelkich zmianach odnośnie powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela lub adresu zamieszkania.

Podatek jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

Podatki można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała,

Bank Spółdzielczy w Białej nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Pliki do pobrania: Deklaracje podatkowe

 

Metryczka
 • wytworzono:
  24-05-2016
  przez: Ewa Hamerla
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:16
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 10:42
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 1220
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×