Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

KARTA USŁUG Nr 06/Fn
Nazwa usługi: PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH. ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA W CIĄGU ROKU
Miejsce załatwienia sprawy: 

Referat Finansowy
Iwona Frątczak-Urbaniec – Podinspektor ds. podatków
Ingrid Puchala – Inspektor ds. podatków
Pokój nr 15, II piętro, tel. 077 4388 538 

godziny pracy: 
poniedziałek 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek 7:30 – 15:30
piątek 7:30 - 14:00

Wymagane dokumenty:
 • Informacja w sprawie podatku rolnego  (IR -1).
  Wzory formularzy w załączeniu dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz w Referacie Finansowym
  (II piętro pok. Nr 15).
 • Do wglądu: akt notarialny lub umowa kupna – sprzedaży lub umowa dzierżawy.
Opłaty: Nie podlega opłacie.
Termin załatwienia sprawy: Tryb ustawowy przewiduje załatwienie sprawy bez zbędnej zwłoki, nie później niż do 1 miesiąca, od daty złożenia wymaganych dokumentów. Postępowanie kończy się wydaniem decyzji, która wysłana jest do podatnika za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
Tryb odwoławczy: Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie należy składać w Referacie Finansowym (II piętro, pokój nr 15) lub w Sekretariacie (I piętro, pok. nr 13).
Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.  z  2017 r. poz. 201 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.  poz. 1892), 
 • Uchwała Nr XI.93.2015 Rady Miejskiej w Białej z dnia 25 listopada 2015 r.  w sprawie określania wzoru formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego (Dz. Urz. Woj. Opol. z 2015 r., poz. 2721),
 • Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 (M.P. z 2017 r. poz. 958).
Informacje dodatkowe:

Podatnik jest zobowiązany złożyć tut. organowi podatkowemu informacje o gruntach, sporządzone na formularzach według ustalonego wzoru,  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku, jak również o wszelkich zmianach odnośnie powierzchni, sposobu użytkowania, zmiany właściciela lub adresu zamieszkania.
Podatek  jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego, w  terminach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego. 
Podatki  można wpłacać na rachunek bankowy Gminy Biała,
Bank Spółdzielczy w Białej  nr: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Pliki do pobrania: Deklaracje podatkowe

 

Metryczka
 • opublikowano:
  24-05-2016 12:39
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-01-2018 10:48
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Burmistrz Białej - Edward Plicko
  odwiedzin: 512
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×