Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.

 

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej ?

Inicjatywa lokalna skierowana jest głównie do mieszkańców społeczności lokalnych.

Zgodnie z art. 19 b ust. 1 w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

 

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Zgodnie z ustawą art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mamy do czynienia z poniższym, zamkniętym katalogiem zadań publicznych w zakresie:

 1. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;
 2. Działalności charytatywnej, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;
 3. Edukacji oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;
 4. Działalności w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;
 5. Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 6. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 7. Rewitalizacji.

Każda inicjatywa, musi być spójna z w/w zakresem zadań.


Pliki do pobrania:


Kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
PDF  Uchwała Nr IV.46.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 08-02-2019 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.pdf

PDF  Zarządzenie Nr OR.0050.68.2019 Burmistrza Białej z dnia 18-03-2019 w sprawie powołania komisji pomocniczej do weryfikacji poprawności i kompletności złożonych wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.pdf

Załączniki do zarządzenia w wersji edytowalnej:

 1. DOCXOświadczenie, potwierdzające zaangażowanie mieszkańców w realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..docx
 2. DOCXProtokół oceny wniosku o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..docx
 3. DOCXSprawozdanie z wykonania zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej..docx
 4. DOCXWniosek o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.docx
Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2016
  przez: Patrycja Piechaczek
 • opublikowano:
  19-07-2016 13:56
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  25-03-2019 11:00
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 2472
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×