Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacje ogólne

Inicjatywa lokalna – to forma współpracy jednostki samorządu terytorialnego z mieszkańcami, w celu wspólnego realizowania zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej.

To metoda, której celem jest „wspólne realizowanie zadania publicznego na rzecz społeczności lokalnej”.

 

Kto może korzystać z inicjatywy lokalnej ?

Inicjatywa lokalna skierowana jest głównie do mieszkańców społeczności lokalnych.

Zgodnie z art. 19 b ust. 1 w ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych, lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 mogą złożyć wniosek o realizację zadania publicznego do jednostki samorządu terytorialnego, na terenie której mają miejsce zamieszkania lub siedzibę.

 

Czego może dotyczyć inicjatywa lokalna?

Zgodnie z ustawą art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mamy do czynienia z poniższym, zamkniętym katalogiem zadań publicznych w zakresie:

pkt. 1) Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szczególności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, a także budynków oraz obiektów małej architektury;

pkt. 2) Działalności charytatywnej, podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego, promocji i organizacji wolontariatu;

pkt. 3) Edukacji oświaty i wychowania, nauki, szkolnictwa wyższego;

pkt. 4) Działalności w sferze kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa;

pkt. 5) Ochrony przyrody, w tym zieleni w miastach i wsiach, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

pkt. 6) Porządku i bezpieczeństwa publicznego;

pkt. 7) Rewitalizacji.

Każda inicjatywa, musi być spójna z w/w zakresem zadań.


KONSULTACJE PROJEKTU UCHWAŁY


PDFProjekt Uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-07-2016
  przez: Patrycja Piechaczek
 • opublikowano:
  19-07-2016 13:56
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  19-04-2018 10:57
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 2102
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×