Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

SKARGI WNIOSKI I PETYCJE

Podstawa prawna:

 1. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski,

 2. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

 3. ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach,

 4. zarządzenie nr OR.120.15.2016 Burmistrza Białej z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędowi Miejskiemu w Białej – Rozdział 12 Organizacja przyjmowania, rejestrowania i koordynowania rozpatrywania skarg
  i wniosków oraz petycji.

 

SKARGI I WNIOSKI

Przedmiotem skargi może być w szczególności:

 • zaniedbanie lub nienależyte wykonywania zadań przez właściwe organy lub przez ich pracowników,

 • naruszenie praworządności lub interesów skarżących,

 • przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy:

 • ulepszenia organizacji,

 • wzmocnienie praworządności,

 • usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom,

 • ochrony własności,

 • lepszego zaspokajania potrzeb ludności

 

Wnoszenie skarg i wniosków

Skargi i wnioski mogą być wnoszone: pisemnie , faxem, pocztą elektroniczną, ustnie do protokołu.

Do przyjmowania skarg i wniosków do protokołu zobowiązani są wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej w godzinach urzędowania.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia

 

Organy rozpatrujące skargi i wnioski:

Skargi i wnioski składa się do organów właściwych do ich rozpatrzenia.

W Gminie organami tymi są : Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej.

W Urzędzie Miejskim w Białej komórką koordynującą przyjmowaniem i rozpatrywaniem skarg i wniosków pozostających we właściwości Burmistrza Białej i Rady Miejskiej w Białej jest Referat Organizacyjny . W referacie tym mieszczącym się II piętrze można uzyskać informacje o stanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków.

Kontakt: tel. 77 438855, adres e-mail:

Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków:

 • Burmistrz Białej – w poniedziałek w godzinach od 13-tej do 17-tej

 • Przewodniczący Rady Miejskiej – po wcześniejszym ustaleniu terminu

 • Z-ca Burmistrza, Sekretarz Gminy i Kierownicy Referatów – codziennie w godzinach pracy Urzędu

 

Załatwianie skarg i wniosków:

 • Skargi i wnioski załatwiane są niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.

 • W przypadku niezałatwienia skargi lub wniosku w terminie jednego miesiąca, skarżący/wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynie niedotrzymania terminu oaz o nowym terminie jej rozpatrzenia.

 • Jeżeli organ nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej skargi lub wniosku, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni, przekazuje skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając o tym wnoszącego albo wskazuje właściwy organ.

Tryb odwoławczy:

 • Skarżący niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia skargi może ja ponowić.
  W przypadku nie wskazania w ponownej skardze nowych okoliczności, organ właściwy do jej rozpatrzenia, może w odpowiedzi na skargę podtrzymać swoje poprzednie stanowisko

 • Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi


PETYCJE

Przedmiotem petycji może być:

 • Żądanie, w szczególności: zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji

Wnoszenie petycji:

 • Petycje składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej

 • W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej niezwłocznie zamieszcza się informacje zawierającą odwzorowanie cyfrowe petycji, datę jej złożenia, imię i nazwisko albo nazwę wnoszącego lub podmiotu, w imieniu którego petycja jest składana

 • Jeżeli petycja nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa( np. brak oznaczenia podmiotu, miejsca zamieszkania, siedziby podmiotu, adresu do korespondencji) pozostawia się ja bez rozpatrzenia

Organy rozpatrujące:

 • Burmistrz Białej lub Rada Miejska w Białej w ramach swej właściwości

 • Komórką koordynująca przyjmowaniem rozpatrywaniem petycji jest Referat Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Białej

 • Kontakt: tel. 77 438855, adres e-mail: ro@biala.gmina.pl

 

Załatwienie petycji:

 • Petycja załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy

 • Jeżeli organ nie jest właściwy do rozpatrzenia wniesionej petycji, przesyła ją niezwłocznie jednak nie później niż w terminie 30 dni, właściwemu organowi zawiadamiając o tym wnoszącego petycję

 • Jeżeli w ciągu jednego miesiąca od otrzymania petycji składane są dalsze petycje dotyczące tej samej sprawy, organ rozpatrujący petycje może zarządzić łączne rozpatrywanie petycji ( petycja wielokrotna)


PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków załatwianych przez Urząd Miejski w Białej w roku 2016.pdf

PDF  Analiza dotycząca skarg i wniosków załatwianych przez Urząd Miejski w Białej w roku 2015.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  15-09-2016
  przez: Grażyna Biały
 • opublikowano:
  15-09-2016 13:33
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  14-03-2017 12:46
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 671
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: www.biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×