Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

KARTA USŁUG Nr 06/GN

Nazwa usługi: 
PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


Miejsce załatwienia sprawy: 
Samodzielne stanowisko pracy ds. gospodarki nieruchomościami
Dawid Scholz -  Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
pokój nr 5 - parter 774388546
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00


Wymagane dokumenty:

 1. podanie (wniosek) użytkownika wieczystego o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 2. niezbędne dokumenty stanowiące załączniki do wniosku
 • dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości - odpis z księgi wieczystej w oryginale
 • kserokopia aktu notarialnego –umowy oddania nieruchomości w użytkowanie wieczyste
 1. dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej w oryginale Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu oraz w pokoju nr 5

Opłaty:

Imienny dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł wniesionej w Kasie Urzędu Miejskiego w Białej (I piętro pok. nr 10 ) lub na numer rachunku bankowego : Gminy Biała w BS Biała 29890300022001000020200002 (należy podać: imię, nazwisko adres oraz za co wnoszona jest opłata. W związku z tym, że istnieje potrzeba określenia wartości nieruchomości jako przedmiotu prawa własności i jako przedmiotu prawa użytkowania wieczystego dla ustalenia opłaty za przekształcenie pobierana jest zaliczka na poczet kosztów wykonania przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości jest odpłatne. Opłatę lub I ratę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości należy uiścić w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Istnieje możliwość rozłożenia opłaty na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyba że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Opłatę za nieruchomości lub jej części wpisane do rejestru zabytków obniża się o 50%


Termin załatwienia sprawy:
Nie później niż 60 dni od daty złożenia kompletnego wniosku, wnioskodawca otrzymuje pocztą na adres podany we wniosku lub odbiera osobiście po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu odbioru, decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.


Tryb odwoławczy:
Od decyzji wydanej przez Burmistrza Białej przysługuje stronie nie zadowolonej z rozstrzygnięcia sprawy, prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie składa się w sekretariacie urzędu pokój nr 13 – I piętro


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.(Dz. U. z 2005 r. Nr 175 poz. 1459 z późn. zm.)


Informacje dodatkowe:

Przekształcenie przysługuje:

 • osobom fizycznym i prawnym, które w dniu wejścia w życie ustawy( tj. dnia 13.10.2005 r.) są użytkownikami wieczystym i nieruchomości, a także ich następcom prawnym
 • osobom fizycznym i prawnym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj. dnia 13.10.2005r. właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego i ich następcom prawnym. Przepisy w/w ustawy stosuje się również do osób fizycznych i prawnych będących właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego, które nabyły udział w użytkowaniu wieczystym po dniu 13.10.2005 tj. po dniu wejścia w życie ustawy.
 • spółdzielniom mieszkaniowym będącym w dniu wejścia w życie ustawy tj.13.10.2005 r właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcom prawnym.
 • Prawo do niepłatnego przekształcenia przysługuje użytkownikom wieczystym i ich następcom prawnym, którym oddano nieruchomość  w użytkowanie wieczyste zw zamian za wywłaszczeni lub przejecie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 roku, niezależnie od przeznaczenia tej nieruchomości.

Inne informacje:

 • Przepisów ustawy nie stosuje się do: nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, także spółkom handlowym, w odniesieniu do których jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych( Dz.U. z 2009 r Nr 185, poz. 1439 i z 2010 r. Nr 167, poz. 1129) oraz w stosunku do nieruchomości wobec których toczy się postępowanie administracyjne, mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycje celu publicznego

Metryczka
 • wytworzono:
  16-12-2011
  przez: Dorota Małek
 • opublikowano:
  09-11-2016 11:15
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 12:38
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 838
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl