Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

KARTA USŁUG Nr 09/GKZP
Nazwa usługi: DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
Miejsce załatwienia sprawy:  Referat Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Grażyna Samitowska – inspektor ds. planowania przestrzennego Pokój nr 2 – parter, tel. (77)4388556
godziny pracy: 
poniedziałek: 7:30 – 17:00
wtorek - czwartek: 7:30 – 15:30
piątek: 7:30 – 14:00
Wymagane dokumenty: Od wnioskodawcy:
 1. Wypełniony wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 2. Kopia mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku kopia mapy katastralnej zawierającej określenie granic terenu objętego wnioskiem i obszaru, na który ta inwestycja będzie oddziaływać (min.50m wokół wnioskowanego terenu), w skali 1:500 lub 1:1000, a w stosunku do inwestycji liniowych również w skali 1:2000
 3. Opinia lub zaświadczenie właściwego zarządcy sieci o możliwości wykonania uzbrojenia technicznego terenu, co zostanie zagwarantowane w drodze umowy z inwestorem, w przypadku terenu nieuzbrojonego.
 4. Pełnomocnictwo dla osoby upoważnionej, jeżeli strona działa przez pełnomocnika.
 5. Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Pozyskiwane przez Urząd:
  1. uzgodnienia i opinie wymagane przepisami odrębnymi. Wniosek może być sporządzony samodzielnie lub przy wykorzystaniu wzoru dostępnego w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych – pok nr 2 lub na stronie internetowej Urzędu.
Opłaty:
 •  za dokument stwierdzający pełnomocnictwo – 17 zł 
 • za wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – 107 zł
  Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie tut. Urzędu (I piętro pok. nr 10) lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty tj. z chwilą złożenia wniosku. Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia, zezwolenia oraz dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika oraz ich odpisy (wypisy) w sprawach nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia. Nie podlegają opłacie skarbowej czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego. Zwalnia się z opłaty skarbowej organizacje pożytku publicznego, jeżeli dokonują zgłoszenia lub składają wniosek o dokonanie czynności urzędowej albo wniosek o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia –  wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Termin załatwienia sprawy:

Tryb ustawowy przewiduje maksymalnie 65 dni na wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Do terminu załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa, do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz opóźnień spowodowanych z winy strony lub z przyczyn niezależnych od organu.
O terminie odbioru decyzji wnioskodawca zostanie poinformowany stosownym zawiadomieniem. Odbiór decyzji – osobiście w pok. nr 2, bądź pocztą na wskazany adres.

Tryb odwoławczy:

Od wydanej decyzji, stronie niezadowolonej z załatwienia sprawy, przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem Burmistrza Białej, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinna zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.)
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635 ).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.)
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003r. , w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (Dz.U. Nr 164, poz. 1589)
   
Informacje dodatkowe:

W przypadku braku kompletu  wymaganych dokumentów, wnioskodawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania – zgodnie z art. 64 §2 KPA. Nie stwierdza się nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło 12 miesięcy. Art. 158 §2 KPA stosuje się odpowiednio. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę. Nie można odmówić ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, jeżeli zamierzenie inwestycyjne jest zgodne z przepisami odrębnymi. Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego należy uzyskać w przypadku planowania inwestycji na terenie nie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Gmina Biała posiada aktualne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego: miasta Biała, wsi Łącznik, wsi Solec, wsi Gostomia, wsi Rostkowice i wsi Wilków oraz pod lokalizację farmy wiatrowej: na gruntach miasta Biała i wsi Olbrachcice; na gruntach wsi Solec-GostomiaKrobusz; na gruntach wsi Browiniec Polski-Rostkowice-Wilków.

Pliki do pobrania: PDFWniosek do karty 09/GKZP.pdfPDF
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  10-01-2013
  przez: Grażyna Samitowska
 • opublikowano:
  09-11-2016 12:42
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  16-11-2016 14:04
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 915
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×