Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komisje Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

STAŁE KOMISJE RADY MIEJSKIEJ
W BIAŁEJ
Zgodnie z art. 21 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami ) rada gminy ze swojego grona może powołać stałe i doraźne komisje do określonych zadań. Rada Miejska w Białej powołała cztery stałe komisje rady ustalając na III sesji w dniu 18 grudnia 2014 roku składy osobowe i przedmiot działania tychże komisji.

KOMISJA GOSPODARCZASkład Osobowy:

 1. Gabriela Neugebauer       - przewodnicząca komisji
 2. Jacek Czerwiński             - członek komisji
 3. Lidia Cziomer                   - członek komisji
 4. Robert Roden                  - członek komisji
 5. Joanna Słowińska           - członek komisjiKomisja działa w zakresie:

 • planowania przestrzennego
 • planowania społeczno – gospodarczego i budżetu
 • podatków i opłat lokalnych
 • gospodarowania mieniem komunalnym
 • inwestycji
 • utrzymania dróg gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego
 • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej
 • komunalnego budownictwa mieszkaniowego
 • gospodarki lokalami mieszkaniowymi i użytkowymi
 • gospodarki terenami
 • targowisk
 • cmentarzy komunalnych
 • promocji gminy - pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych dla gminy

  KOMISJA OŚWIATY, KULTURY, ZDROWIA , SPRAW SOCJALNYCH
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO:Skład Osobowy:

 1. Elżbieta Malik           - przewodniczący komisji
 2. Maria Moszczeńska   - członek komisji
 3. Leonard Peszel         - członek komisji
 4. Aneta Hampel            - członek komisji
 5. Damian Tarnowski     - członek komisji

Komisja działa w zakresie:

 

 • oświaty i wychowania w tym szkół podstawowych , gimnazjów przedszkoli i innych placówek oświatowo – wychowawczych
 • kultury w tym bibliotek publicznych i innych placówek upowszechniania kultury
 • ochrony zabytków
 • kultury fizycznej, rekreacji i sportu
 • ochrony zdrowia
 • pomocy społecznej
 • zatrudnienia i bezrobocia
 • porządku publicznego
 • ochrony przeciw pożarowej
 • przestrzegania zasad współżycia społecznego
 • ochrony mienia społecznego

 KOMISJA ROLNICTWA, GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ, LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA
Skład osobowy:

 1. Alfred Krupa            - przewodniczący komisji
 2. Roman Barysz         - członek komisji
 3. Karol Biskup            - członek komisji
 4. Adrian Harnys          - członek komisji
 5. Monika Wolna          - członek komisjiKomisja działa w zakresie:

 • gospodarki gruntami
 • gospodarki leśnej i łowieckiej
 • zaopatrzenia wsi w wodę
 • produkcji rolnej
 • skupu produktów rolnych
 • zieleni komunalnej i zadrzewień
 • usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych
 • utrzymania czystości i porządku estetycznego
 • wysypisk i utylizacji odpadów komunalnych
 • współpracy z samorządami mieszkańców wsi i osiedli


 KOMISJA REWIZYJNASkład osobowy:

 1. Maria Moszczeńska       - przewodnicząca komisji
 2. Lidia Cziomer               - członek komisji
 3. Gabriela Neugebauer    - członek komisji
 4. Aneta Hampel                - członek komisji
 5. Joanna Słowińska         - członek komisji


Komisja działa w zakresie:

 • kontroli działalności burmistrza,
 • kontroli gminnych jednostek organizacyjnych
 • kontroli jednostek pomocniczych gminny.
Metryczka
 • opublikowano:
  01-07-2003 16:55
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  18-12-2018 08:51
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 5733
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×