Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 7 lutego 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,

stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało

na dzień 7 lutego 2018 r. na godz. 1300

w dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej

posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

 

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.

 2. Przedstawienie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z poprzedniego posiedzenia.

 4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie działania posterunku Policji w Białej za 2017 rok.

 5. Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za
  2017 r.

 6. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  1. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;

  2. zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 ;

  4. określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała;

  5. określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała;

  6. zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania;

  7. upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej;

  8. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok;

  9. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok

 7. Wolne wnioski.

 8. Zakończenie.

Przewodnicząca posiedzenia Komisji
Elżbieta Malik


 

Metryczka
 • wytworzono:
  31-01-2018
  przez: Gabriela Prokopowicz
 • opublikowano:
  31-01-2018 11:31
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  31-01-2018 11:33
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Rada Miejska w Białej
  odwiedzin: 483
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×