Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Ewidencje, rejestry, archiwa

EWIDENCJE    REJESTRY    ARCHIWA

EWIDENCJE I REJESTRY
Ewidencje i rejestry w Urzędzie Miejskim w Białej prowadzone są w oparciu o przepisy  prawa materialnego lub w oparciu o  rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej , jednolitych rzeczowych wykazów  akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania  archiwów zakładowych ( Dz.U. Nr 14, poz.67)

Udostępnianie danych  publicznych zawartych w tych rejestrach, ewidencjach czy archiwum  reguluje ustawa  z dnia 6 września 2001r o dostępie do informacji publicznej ( Dz.U. Nr 112, poz.1198 z póżn. zm).

Dane zawarte w prowadzonych rejestrach i ewidencjach udostępniane są w siedzibie Urzędu na wniosek zainteresowanego podmiotu w obecności pracownika  lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu pod adresem www.bip.biala.gmina.pl

Dostęp do informacji może zostać ograniczona ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r Nr  101, poz.926 z późn. zm.) oraz ze względu na inne  tajemnice prawnie chronione  wynikające z przepisów prawa materialnego, np.  tajemnica skarbowa, tajemnica aktów stanu cywilnego, tajemnica przedsiębiorcy.

W Urzędzie Miejskim w Białej  w referatach i na samodzielnych stanowiskach prowadzone są w szczególności następujące rejestry i ewidencje:


SEKRETARZ   GMINY
Pokój Nr 17 tel. 0-77 4388551


1)Ewidencja osób zobowiązanych do składania oświadczeń majątkowych
2)Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych
3)Ewidencja osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych


REFERAT  ORGANIZACYJNY
Pokój nr 13 i  17 tel. 0-77 4388531 lub 4388555


1)Rejestr zarządzeń burmistrza jako organu gminy
2)Rejestr zarządzeń burmistrza jako kierownika Urzędu
3)Rejestr pracowników
4)Rejestr wypadków przy pracy
5)Ewidencja czasu pracy
6)Rejestr pracowników uczestniczących w szkoleniach
7)Ewidencja wyjść służbowych
8)Ewidencja wyjść prywatnych w godzinach pracy
9)Rejestr skarg i wniosków
10)Rejestr  wydawanych upoważnień i pełnomocnictw
11)Rejestr umów cywilnoprawnych
12)Rejestr umów- zleceń
13)Rejestr instytucji kultury
14)Rejestr instytucji  kultury
15)Rejestr wniosków o udostępnienie danych osobowych
16)Rejestr interpelacji i wniosków radnych
17)Rejestr uchwał Rady Miejskiej
18)Rejestr prawa miejscowego
19)Rejestr wniosków komisji Rady Miejskiej


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH
Pokój Nr 14  tel. 0-77 4388553


1)Ewidencja ludności
2)Stały rejestr wyborców
3)Ewidencja wydanych i utraconych dowodów osobistych
4)Rejestr kopert dowodowych
5)Rejestr przedpoborowych
6)Rejestr poborowych
7)Rejestr świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obronności


URZĄD STANU CYWILNEGO
Pokój Nr 11 tel. 0-77 4388543


1)Rejestr urodzeń
2)Rejestr małżeństw
3)Rejestr zgonów
4)Rejestr decyzji administracyjnych w sprawach zmian imion i nazwisk
5)Rejestr przyjętych zapewnień do ślubu
6)Rejestr wydawanych i przyjętych zaświadczeń do ślubu konkordatowego


REFERAT FINANSOWY
Pokój  Nr 4, 6, 15, 16 18, 19  tel. 77 4388532, 77 4388538, 77 43885331)Rejestr podatników podatków i opłat lokalnych
2)Rejestr  przypisów i odpisów
3)Rejestr zaświadczeń „ DE MINIMIS”
4)Wykaz podatników korzystających z ulg, umorzeń bądź rozłożenia na raty podatków i opłat lokalnych
5)Wykazy osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
6)Rejestr zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe
7)Ewidencja dochodów i wydatków budżetowych
8)Ewidencja sprzedaży-VAT
9)Ewidencja upomnień
10)Ewidencja wystawionych tytułów wykonawczych
11)Rejestr ubezpieczonych i raporty imienne pracowników RCA
12)Ewidencja działalności gospodarczej
13)Ewidencja zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych
14)Ewidencja innych obiektów w których świadczone są usługi hotelarskie
 

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Pokój Nr 2, 3, 6  tel. 774388542, 774388556, 774388549, 77 4388559


1)Ewidencja umów na odbiór odpadów komunalnych
3)Ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków
4)Ewidencja zbiorników bezodpływowych
5)Ewidencja zezwoleń na wycinkę drzew i krzewów
6)Rejestr planów miejscowych
7)Rejestr decyzji o warunkach zabudowy
8)Rejestr wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego po znaczeniu powiatowym i gminnym
9)Rejestr zaświadczeń wydanych na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego
10)Rejestr decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
11)Rejestr decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
12)Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie
13)Ewidencja dróg i mostów
14)Gminna ewidencja zabytków
15)Ewidencja  przyznanych dodatków mieszkaniowych
16)Ewidencja budynków komunalnych
17)Ewidencja umów najmu na lokale mieszkalne
18)Ewidencja umów najmu na lokale użytkowe


SAMODZIELNE STANOWISKO D/S OŚWIATY
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Białej, ul.  Tysiąclecia 16, tel. 77 438 71 76


1)Ewidencja szkół i placówek niepublicznych
2)System Informacji Oświatowej
3)Rejestr zaświadczeń komisji egzaminacyjnych o zdaniu egzaminu na stopień nauczyciela mianowanego


SAMODZIELNE STANOWISKO D/S  GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
Pokój Nr   5  tel. 77 4388546

1)Rejestr umów dzierżawy gruntów komunalnych

SAMODZIELNE STANOWISKO D/S  INFORMATYKI
1) Ewidencja programów i licencji  komputerowych
ARCHIWA

Archiwum zakładowe Urzędu Miejskiego

Prowadzeniem archiwum zakładowego zajmuje się Referat Organizacyjny.

Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia w sprawie Instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych ( Dz.U. Nr 112, poz. 1319 z późn. zm) akta spraw przechowuje się w referatach i na samodzielnych stanowiskach oraz w archiwum zakładowym.
Akta spraw ostatecznie załatwionych przekazuje się do archiwum zakładowego po upływie jednego roku, kompletnymi rocznikami.

Organizację i zakres działania archiwum reguluje  zarządzenie Nr 8/2000 Burmistrza Białej z dnia 18 września 2008r w sprawie wprowadzenia Instrukcji  dot. organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego oraz zasad i trybu postępowania z dokumentacją.

Archiwum Urzędu Stanu Cywilnego

Prowadzeniem archiwum zajmuje się  Urząd Stanu Cywilnego

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1986r – Prawo o aktach stanu cywilnego  księgi stanu cywilnego przechowuje się a archiwum urzędu stanu cywilnego. Po upływie 100 lat od zamknięcia księgi aktu stanu cywilnego kierownik USC przekazuje je do Archiwum Państwowego w Opolu.


 Osoba odpowiedzialna za treść : Grażyna Biały

Metryczka
 • wytworzono:
  01-07-2003
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  01-07-2003 17:21
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  19-06-2013 14:36
  przez: Sławomir Szmulik
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 9637
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×