Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o posiedzeniu Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27 grudnia 2018

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się mieszkańców Miasta i Gminy Biała że,
stosownie do § 80 ust. 2 Statutu Gminy Biała, zwołane zostało
na dzień 27 grudnia 2018 r. na godz. 13:00 na dużej sali Urzędu Miejskiego w Białej
posiedzenie wszystkich komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej

Porządek obrad posiedzenia komisji:

 1. Otwarcie i stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie porządku obrad
 3. Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w Gminie Białą

  PDFInformacja GCK Biała.pdf

 4. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Biała za lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022.

  PDFRaport z wykonania Programu Ochrony Środowiska.pdf

 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.24.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2019 – 2028

  PDFProjekt uchwały Nr III.24.2018.pdf

 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.25.2018 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2019

  PDFProjekt uchwały Nr III.25.2018.pdf

 7. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.26.2018 w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r.;

  PDFProjekt uchwały Nr III.26.2018.pdf

 8. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.27.2018 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2018 – 2028

  PDFProjekt uchwały Nr III.27.2018.pdf

 9. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.28.2018 w sprawie uchwalenia „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Biała;

  PDFProjekt uchwały Nr III.28.2018.pdf

 10. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.29.2018 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2018 r.;

  PDFProjekt uchwały Nr III.29.2018.pdf

 11. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.30.2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2019 r.

  PDFProjekt uchwały Nr III.30.2018.pdf

 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.31.2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” w czasie obowiązywania programu;

  PDFProjekt uchwały Nr III.31.2018.pdf

 13. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.32.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała

  PDFProjekt uchwały Nr III.32.2018.pdf

 14. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.33.2018 uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej

  PDFProjekt uchwały Nr III.33.2018.pdf

 15. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.34.2018 w sprawie ustalenia wysokości oraz zasad wypłacenia diet dla radnych Rady Miejskiej w Białej;

  PDFProjekt uchwały Nr III.34.2018.pdf

 16. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.35.2018 w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Biała

  PDFProjekt uchwały Nr III.35.2018.pdf

 17. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.36.2018 w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2019 rok

  PDFProjekt uchwały Nr III.36.2018.pdf

 18. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.37.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2018-2023

  PDFProjekt uchwały Nr III.37.2018.pdf

 19. Zaopiniowanie projektu uchwały Nr III.38.2018 w sprawie zarządzenia przeprowadzenia wyborów zarządu Osiedla w Białej na kadencję 2018-2023

  PDFProjekt uchwały Nr III.38.2018.pdf

 20. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru Zastępców Przewodniczących Stałych Komisji Rady Miejskiej w Białej
 21. Wolne wnioski i informacje
 22. Zakończenie.
Metryczka
 • wytworzono:
  18-12-2018
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  18-12-2018 23:34
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  19-12-2018 13:30
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 314
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×