Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015

UCHWAŁA NR XV/204/08
RADY MIEJSKIEJ w BIAŁEJ
z dnia 30 kwietnia 2008 r

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008-2015


Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  /jednolity tekst z 2001 roku Dz.U. Nr 142 poz.1591,  z 2002 r Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558,Nr 113 poz.984,Nr 153 poz.1271,  Nr 214 poz.1806 z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 173 poz. 1218/ , Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:


§ 1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Pogórze na lata 2008 - 2015, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Białej
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dagmara Syguła
Data wytworzenia: 2009-02-17
Metryczka
  • opublikowano:
    17-02-2009 10:35
    przez: Sławomir Szmulik
  • zmodyfikowano:
    22-12-2009 15:35
    przez: Sławomir Szmulik
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl