Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

UCHWAŁA NR XXXI.355.2014
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 27 czerwca 2014 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.1)) i art. 176 i art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 135 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

______________________________________________
1) Zm. poz. 645 i 1318 z 2014r. poz. 379
2) Zm. z 2012 r. poz. 579 oraz z 2013 r. poz. 154 i 866.

 

 Przewodniczący Rady
Robert Roden


Do pobrania: PDFGminny Program Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.pdf

 

Metryczka
 • wytworzono:
  12-12-2011
  przez: Rafał Tomala
 • opublikowano:
  12-12-2011 08:59
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  23-05-2017 11:37
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 8503
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×