Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Zadania

BURMISTRZ - Edward Plicko

tel. 77 438 85 34

pokój nr 13


Zgodnie z art. 26 ustawy o samorządzie gminnym organem wykonawczym gminy jest Burmistrz.
Wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym.
Objęcie obowiązków przez Burmistrza następuje z chwilą złożenia wobec Rady Miejskiej ślubowania.
Kadencja Burmistrza rozpoczyna się w dniu rozpoczęcia kadencji Rady Miejskiej lub wyboru go przez Radę Gminy i upływa z dniem upływu kadencji Rady Miejskiej.
W przypadku wygaśnięcia mandatu przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia obowiązków przez nowowybranego Burmistrza, pełni osoba wyznaczona przez Prezesa Rady Ministrów.
Burmistrz wykonuje uchwały Rady Miejskiej i zadania gminy określone przepisami prawa.
W realizacji zadań własnych gminy Burmistrz podlega wyłącznie Radzie Miejskiej.

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

 1. kierowanie bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej,
 3. określanie sposobu wykonywania uchwał,
 4. gospodarowanie mieniem komunalnym,
 5. wykonywanie budżetu,
 6. zatrudnianie i zwalnianie pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.


Zgodnie z art. 60 ustawy o samorządzie gminnym, za prawidłową gospodarkę finansową odpowiada Burmistrz.

Burmistrzowi przysługuje wyłącznie prawo:

 1. zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 2. emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielanych przez Radę Miejską,
 3. dokonywania wydatków budżetowych,
 4. zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy,
 5. dysponowania rezerwami budżetu gminy,
 6. blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Burmistrz obowiązany jest do przedłożenia Wojewodzie Opolskiemu uchwał Rady Miejskiej w ciągu 7 dni od dnia ich podjęcia.
Akty ustanawiające przepisy porządkowe Burmistrz przekazuje w ciągu 2 dni od ich
ustanowienia.
Burmistrz przedkłada Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu w terminie 7 dni uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium oraz inne uchwały Rady i zarządzenia Burmistrza objęte zakresem nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego.
Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Białej określa Regulamin Organizacyjny.

Zgodnie z w/w Regulaminem Burmistrz bezpośrednio nadzoruje:

 • Referat gospodarki komunalnej i zamówień publicznych
 • Samodzielne stanowisko d/s zarządzania kryzysowego i sportu;
 • Samodzielne stanowisko d/s gospodarki nieruchomościami
 • Samodzielne stanowisko d/s oświaty i spraw społecznych
Metryczka
 • wytworzono:
  22-12-2010
  przez: Grażyna Biały
 • opublikowano:
  22-12-2010 13:22
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  04-02-2015 12:13
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 7357
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×