Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

KATALOG USŁUG URZĘDU MIEJSKIEGO W BIAŁEJ

Opracowane karty usług mają pomóc mieszkańcom - klientom naszego urzędu przy załatwianiu większości spraw urzędowych.
Karty usług można otrzymać bezpośrednio przy załatwianiu sprawy oraz pobrać z półek znajdujących się na korytarzach urzędu.
Karty usług zostały usystematyzowane według zakresu działania komórek organizacyjnych tutejszego Urzędu.
W kartach usług opisano procedury najczęściej załatwianych spraw urzędowych.
Powstały z kart usług katalog będzie sukcesywnie uzupełniany o kolejne karty.
 
Pisma można składaćw formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP na Skrzynkę Podawczą. W celu złożenia takiego pisma należy zarejestrować się i zalogować na stronie epuap.gov.pl, a następnie skorzystać z usługi "Pismo ogólne do urzędu". Pismo takie powinno być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym lub od 9 czerwca 2011 roku, osoba może uwierzytelnić swoje konto i przesyłać pisma z wykorzystaniem profilu zaufanego. Aby uzyskać profil zaufany należy w zakładce "Moje konto" przejść do "Moje profile zaufane" i złożyć elektroniczny wniosek. Jeśli wszystkie dane podane przez użytkownika były poprawne to kolejnym krokiem będzie udanie się "Punktu Potwierdzającego Profile", gdzie dla Gminy Biała jest to Urząd Skarbowy w Prudniku, ul. Kopernika 1A, pok. nr 3.
 


REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH  I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
Ewidencja Ludności, Dowody Osobiste,
REFERAT FINANSOWY
Podatki
Działalność gospodarcza i zezwolenia na alkohol
REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Planowanie przestrzenne
Gospodarka mieszkaniowa
Drogownictwo
Ochrona Środowiska
Sprawy rolnicze


SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OŚWIATY I SPRAW SPOŁECZNYCH

 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
01/SO POZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
02/SO WPIS DO REJESTRU WYBORCÓW
03/SO UDOSTĘPNIENIE REJESTRU WYBORCÓW
04/SO ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I POBYT CZASOWY OBYWATELI POLSKICH
05/SO ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY I CZASOWY CUDZOZIEMCÓW
06/SO ZAMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
07/SO WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO ORAZ Z POBYTU CZASOWEGO
08/SO WYMELDOWANIE W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ
09/SO ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
10/SO ZGŁOSZENIE POWROTU Z WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TRWAJĄCEGO DŁUŻEJ NIŻ 6 MIESIĘCY
11/SO WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
12/SO UDOSTĘPNIANIE DANYCH JEDNOSTKOWYCH Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW I REJESTRU PESEL
13/SO ZŁOŻENIE WNIOSKU NA DOWÓD OSOBISTY I ODBIÓR DOWODU OSOBISTEGO
14/SO ZAWIESZENIE I WYCOFANIE ZAWIESZENIA CERTYFIKATÓW DOWODU OSOBISTEGO
15/SO ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA DOWODU OSOBISTEGO
16/SO ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
17/SO ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE ZORGANIZOWANIA ZGROMADZENIA – POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy

Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu) - przez internet

Jeśli chcesz złożyć wniosek przez internet — potrzebujesz profilu zaufanego (eGo). Pozwala on potwierdzić twoją tożsamość. Chodzi o to, żeby nikt nie mógł się pod ciebie podszyć.
Sprawdź, jak założyć profil zaufany.

01/USC WYDAWANIE ODPISÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO
02/USC REJESTRACJA ZGONÓW
03/USC SPROSTOWANIE / UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO
04/USC ZMIANA IMIENIA LUB NAZWISKA
05/USC ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM
06/USC ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA
07/USC WPISANIE ZAGRANICZNEGO AKTU STANU CYWILNEGO DO POLSKIEJ KSIĘGI -TRANSKRYPCJA
08/USC ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZED KIEROWNIKIEM USC
09/USC ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ŚLUB KONKORDATOWY
10/USC ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO PRZEZ OBYWATELA POLSKIEGO ZA GRANICĄ
11/USC UZNANIE ORZECZENIA ZAGRANICZNEGO DOT. ROZWIĄZANIA MAŁŻEŃSTWA PRZEZ ROZWÓD WYDANEGO NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ
12/USC UZNANIE ORZECZENIA SĄDU PAŃSTWA OBCEGO W OPARCIU O PRZEPISY KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
13/USC POWRÓT PO ROZWODZIE DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM MAŁŻEŃSTWA
14/USC UZNANIE OJCOSTWA
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
01/Fn

PODATEK LEŚNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

02/Fn

PODATEK LEŚNY OD OSÓB PRAWNYCH

03/Fn ŁĄCZNE ZOBOWIĄZANIE PIENIĘŻNE OD OSÓB FIZYCZNYCH
04/Fn

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH

05/Fn

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH

06/Fn

PODATEK ROLNY OD OSÓB FIZYCZNYCH

07/Fn

PODATEK ROLNY OD OSÓB PRAWNYCH

08/Fn

ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTU

09/Fn

ULGA INWESTYCYJNA

10/Fn WYCOFANA
11/Fn

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH – OSOBY FIZYCZNE I OSOBY PRAWNE

12/Fn WYCOFANA
13/Fn

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

14/Fn

ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI/ ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH

15/Fn

UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO, PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

16/Fn UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWEJ, ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I PROLONGATY Z TYTUŁU PODATKÓW: OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO ORAZ PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH OD OSÓB PRAWNYCH
17/Fn ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH LUB STWIERDZAJĄCE STAN ZALEGŁOŚCI
18/Fn

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

19/Fn ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
REFERAT FINANSOWY - Gospodarka komunalna
01/FN.GK PDFWNIOSEK O ODPRACOWANIE ZADŁUŻENIA Z TYTUŁU NAJMU LOKALU MIESZKALNEGO.pdf
02/FN.GK PDFWNIOSEK O ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWEJ.pdf
03/FN.GK PDFWNIOSEK O ROZŁOŻENIE NA RATY NALEŻNOŚCI BUDŻETOWEJ.pdf
04/FN.GK PDFWNIOSEK O UMORZENIE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWEJ.pdf.pdf
05/FN.GK PDFWNIOSEK O ZWROT NADPŁATY.pdf
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
01/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
02/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZMIANĘ WPISU W CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
03/FN.DG

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O ZAWIESZENIE/WZNOWIENIE WYKONYWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

04/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYKREŚLENIE WPISU Z CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
05/FN.DG POŚWIADCZANIE DANYCH ZE ZBIORU EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( DOTYCZY OSÓB, KTÓRE ZAKOŃCZYŁY PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZED DNIEM 1 LIPCA 2011 r.)
REFERAT FINANSOWY - Zezwolenie na alkohol
6/FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
7/FN.DG WYDAWANIE JEDNORAZOWYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
8/FN.DG WYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH DZIAŁALNOŚĆ POLEGA NA ORGANIZACJI PRZYJĘĆ
9/FN.DG WYDANIE ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DOKONANIE OPŁATY ZA KORZYSTANIE Z ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH
10/FN.DG PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW O WYDANIE OPOLSKIEJ KARTY RODZINY I SENIORA
 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
01/GN NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NA BUDYNEK LUB NIERUCHOMOŚĆ
02/GN ZATWIERDZENIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI
03/GN SPRZEDAŻ LOKALI I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
04/GN SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA NA RZECZ NAJEMCY
05/GN WYDZIERŻAWIANIE GRUNTÓW STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY BIAŁA Z PRZEZNACZENIEM NA CELE ROLNE
06/GN PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
07/GN PRZEKSZTAŁCENIE UDZIAŁU W PRAWIE WSPÓŁUŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI
08/GN ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI
09/GN UDZIELENIE BONIFIKATY W OPŁATACH Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU
 
 

 

 
 
Nr usługi
Nazwa usługi - sprawy
01/GKZP DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY
02/GKZP POSTANOWIENIE O ZGODNOŚCI PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI Z MIEJSCOWYM PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
03/GKZP WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
04/GKZP WYPIS I WYRYS ZE „STUDIUM KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BIAŁA”
05/GKZP PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO
06/GKZP PRZYDZIAŁ LOKALU MIESZKALNEGO
07/GKZP WYDANIE DECYZJI NA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
08/GKZP ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ
09/GKZP DECYZJE O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
10/GKZP WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
11/GKZP WYCOFANA
12/GKZP WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
13/GKZP ZAŚWIADCZENIE O PRZEZNACZENIU NIERUCHOMOŚCI W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
14/GKZP ZAŚWIADCZENIE O UJĘCIU NIERUCHOMOŚCI W REJESTRZE ZABYTKÓW
15/GKZP ZAŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI ZAMIERZONEGO SPOSOBU UŻYTKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO Z USTALENIAMI OBOWIĄZUJĄCEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
16/GKZP WYCOFANA
17/GKZP ZEZWOLENIE NA UTRZYMANIE PSA RASY UZNANEJ ZA AGRESYWNĄ
18/GKZP UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI ORAZ PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI
19/GKZP WYCOFANA
20/GKZP OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
21/GKZP PRZYZNANIE DODATKU ENERGETYCZNEGO

 

Metryczka
 • wytworzono:
  28-02-2007
  przez: Sławomir Szmulik
 • opublikowano:
  28-02-2007 12:42
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  15-10-2019 12:46
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 16208
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl