Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uwaga- zmiana miejsca Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Biała, iż od dnia
 02 stycznia 2020 r.  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  (PSZOK) został przeniesiony na  ul. Lipową 1 w Białej

 

PSZOK czynny w okresie zimowym 01.10.2019 – 31.03.2020

od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00

pierwsza sobota miesiąca w godzinach 9:00 – 12:00  


PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK zlokalizowany jest w Białej,

ul. Lipowa 1, 48-210 Biała

Obsługiwany jest przez Gminę Biała.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady z gospodarstw domowych m.in. przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, chemikalia, materiały rozbiórkowe, zużyty sprzęt AGD, RTV, odpady zielone z pielęgnacji zieleni oraz pozostałe odpady zebrane w sposób selektywny (papier,szkło,tworzywa sztuczne) z przeznaczeniem do unieszkodliwiania
i odzysku
.
Zużyty sprzęt elektroniczny i elektrotechniczny można również oddać w placówkach handlowych przy zakupie sprzętu RTV i AGD na zasadach jeden do jednego, rodzaj za rodzaj oraz bezpośrednio u przedsiębiorców lub w organizacjach odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego, których wykaz znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Zasady oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego określa art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Zgodnie z przyjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Białej Nr XXIII.225.2017 z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

 

Punkt PSZOK czynny jest:

 1. W sezonie letnim: od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, wszystkie soboty miesiąca w godzinach od 9.00 do 12.00

 2. W sezonie zimowym: od wtorku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, pierwsza sobota miesiąca od 9.00 do 12.00.

Odpady przyjmowane są do PSZOK nieodpłatnie, tylko od mieszkańców gminy Biała, po okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Do PSZOK przyjmowane są odpady wymienione w Załączniku nr 1 od Uchwały Nr XXIII.225.2017 Rady Miejskiej w Białej z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (tabela poniżej).

Niektóre odpady przyjmowane są bez ograniczeń, w przypadku niektórych, ilość przyjmowanych odpadów jest limitowana w przeliczeniu na kg / mieszkańca / rok. Odpady przyjmowane są na formularzu przyjęcia odpadów (wzór formularza stanowi załącznik do regulaminu korzystania z PSZOK).

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

Ilość odpadów [kg/Mk/rok]

20 01 01

Papier i tektura

Opakowania z papieru i tektury, gazety, katalogi, reklamówki papierowe

b.o.

20 01 02

Szkło

opakowania szklane bez zawartości opakowania

b.o.

20 01 08

Odpady kuchenne ulegające biodegradacji

odpady nie zawierające odpadów mięsnych

b.o.

20 01 10

Odzież

 

10

20 01 11

Tekstylia

 

10

20 01 28

Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcza i żywice inne niż wymienione w 20 01 27

 

1,00

20 01 32

Leki inne niż wymienione w 20 01 31

 

0,10

20 01 34

Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 0133

 

5

20 01 36

Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

 

80

20 01 38

Drewno inne niż wymienione w 20 01 37

drewno nie malowane, nie zanieczyszczone

b.o.

20 01 39

Tworzywa sztuczne

tworzywa sztuczne nie zanieczyszczone, nie zawierające ceramiki, szkła, metalu, gumy

b.o.

20 02 01

Odpady ulegające biodegradacji z ogrodów i parków

części roślin z ogrodów i parków

b.o.

20 02 02

Gleba i ziemia, w tym kamienie

gleba i ziemia nie zanieczyszczone

b.o.

20 03 07

Wielkogabarytowe - meble

meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki z tworzyw sztucznych

100

16 01 03

Opony

opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm

20

17 01 07

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06

odpady mineralne nie zanieczyszczone

100

16 80 01

Magnetyczne i optyczne nośniki informacji

płytki CD, DVD

1

08 03 18

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17

 

0,2

10 01 01

Popiół

 

500

 

Metryczka
 • wytworzono:
  17-09-2013
  przez: Izabela Ossowska
 • opublikowano:
  17-09-2013 13:15
  przez: Sławomir Szmulik
 • zmodyfikowano:
  10-01-2020 12:49
  przez: Marlena Geisler-Trybis
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 10191
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl