Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałała Narkomanii dla Gminy Biała na rok 2014

UCHWAŁA NR XXVIII.316.2013
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ
z dnia 30 grudnia 2013r.

 

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014 rok

 

Na podstawie art. 4¹ ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 1356), art. 10 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 124) Rada Miejska w Białej uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2014 rok, stanowiący element Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Biała na lata 2008-2018, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden


PDFZałącznik do uchwały - Program.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  07-01-2014
  przez: Magdalena Kusber
 • opublikowano:
  08-01-2014 07:32
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  08-01-2014 07:43
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 2729
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl