Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr OR.0050.806.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie jest przyznawane w 2023 r.

Na podstawie §6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli, szczegółowych celów szkolenia branżowego oraz trybu i warunków kierowania nauczycieli na szkolenia branżowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1653) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się specjalności i formy doskonalenia zawodowego nauczycieli, na które przysługuje dofinansowanie w roku 2023: 1) kierunki i specjalności ujęte w planie doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2023, złożone przez dyrektorów szkół i placówek do 31 października 2022 r. w Urzędzie Miejskim w Białej, prowadzone odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.
2. Formy kształcenia dające kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, na które przysługuje dofinansowanie:
1) studia podyplomowe; zaoczne, wieczorowe,
2) kursy doskonalące .

§ 2. 1. Ustala się maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie: 1) do 100% kosztów w przypadku doskonalenia zawodowego nauczyciela odbywanego na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora zespołu szkół,
2) do 70% całkowitego kosztu kształcenia w zakresie wymienionym w § 1 ust. 2 pkt 1,
3) do 50% całkowitego kosztu kształcenia pozostałych specjalności.

2. W przypadku, gdy nauczyciel dokształca się na więcej niż jednym kierunku, dofinansowaniu podlega jeden z nich.
3. Dofinansowanie nie przysługuje w przypadku powtarzania semestru lub roku studiów.
4. O dofinansowanie kosztów kształcenia może ubiegać się nauczyciel zatrudniony w wymiarze, co najmniej połowy etatu na czas nieokreślony.
5. Przyznane dofinansowanie podlega zwrotowi w przypadku:
1) przerwania studiów lub kursu z winy nauczyciela,
2) rozwiązania umowy o pracę na prośbę nauczyciela, w trakcie trwania kształcenia,
3) odmowy podjęcia pracy na stanowisku wykorzystującym kwalifikacje pozyskane w wyniku dokształcania się, przy jednoczesnym korzystaniu z dofinansowania.

§ 3. 1. Wnioski o dofinansowanie kosztów doskonalenia zawodowego nauczyciele składają do 15 października do dyrektora zespołu szkół, a dyrektor zespołu szkół do Burmistrza Białej według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia. 2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający doskonalenie i dowód uiszczenia opłat.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2023 r.


Zastępca Burmistrza

Sebastian Kornaś

 

PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.806.2023 Burmistrza Białej z dnia 23-01-2023 w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez uczelnie oraz specjalności i.pdf (242,54KB)

DOCXZałącznik nr 1 OR.0050.806.2023.docx (6,28KB)