Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE - WILKÓW

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012 poz. 647 z późn. zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Białej uchwały Nr XXVII.307.2013 z dnia 15 listopada 2013r. , w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/411/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach wsi BROWINIEC POLSKI – ROSTKOWICE – WILKÓW (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2012 r., nr 160, poz. 1900) w zakresie zmiany stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę pobieraną przez Burmistrza w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w zawiązku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany ww. planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, w terminie do dnia 5 maja 2014 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam, o przystąpieniu do opracowania projektu zmiany ww. planu miejscowego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ww. ustawy, danych dot. ww. zmiany planu miejscowego.

Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania ww. projektu zmiany planu na środowisko mogą składać uwagi i wnioski, związane z przedmiotem postępowania, w tym samym miejscu i terminie jak pozostałe wnioski do planu. Uwagi
i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu w pokoju nr 2 Urzędu Miejskiego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres e-mail: komunalne@biala.gmina.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej.

 

 

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera