Przejdź do treści strony WCAG

Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

W związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego Urząd Miejski w Białej informuje o uprawnieniach dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

 

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 25 maja 2014 roku

GODZINY GŁOSOWANIA od 7 00 do 2100

OKRĘG WYBORCZY N r 12 ( obejmujący województwo dolnośląskie i opolskie)

 

I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH

 

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Biała ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,

 2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,

 3. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych , znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,

 4. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,

 6. warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu , na jego wniosek ( zawierający nazwisko i imię oraz adresu stałego zamieszkania ), telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej przekażą upoważnieni przez Burmistrza Białej pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej, tj:

Sekretarz Gminy - tel. 77 4388551 ; adres e-mail :


Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – tel. 77 4388543; adres e-mail:


Inspektor ds. ewidencji ludności – tel. 77 4388553; adres e-mail:

 

II. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r Nr 214, poz. 1407 , z późn. zm.) , w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy, ustalone na podstawie art. 12 ust. 2 , i niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz.U. z 2005 r. Nr 153, poz. 1227 ze zm),

 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ustalone na podstawie art. 13 ust. 5 ustawy wymienionej w pkt 1,

 3. całkowitej niezdolności do pracy ,ustalonej na podstawie art. 123 ust. 2 ustawy wymienionej w pkt 1,

 4. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,

 5. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów

a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny mogą głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego Burmistrz Białej wyznaczył Obwodową Komisję Wyborczą Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej ul. Rynek 10

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do 5 maja 2014r.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

 1. ustnie - w Urzędzie Miejskim w Białej w pokoju nr 11 i 14 ( I piętro ) oraz pokoju nr 17 ( II piętro),

 2. pisemnie na adres : Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10,

 3. telefaksem pod nr 77 4387679,

 4. w formie elektronicznej na adresy:

 • ;
 • ;
 • .

Zgłoszenie powinno zawierać : nazwisko i imię ( imiona) , imię ojca , datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w Gminie Biała, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wzór pomocniczy Zgłoszenia (pobierz)

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Białej pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 1. koperta zwrotna,
 2. karta do głosowania,

 3. koperta na kartę do głosowania, zwana dalej „koperta na kartę do głosowania”,

 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,

 5. instrukcja głosowania korespondencyjnego,

 6. nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania,

Wyborca głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu, kartę do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja. Zaklejoną kopertę , łącznie z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem z określeniem miejscowości i daty, wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres obwodowej komisji wyborczej.

Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania , niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników głosowania.

Kopertę zwrotną należy zakleić i nadać na adres: Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej ul. Rynek 10 – Urząd Miejski w Białej.

Nadanie polega na przekazaniu koperty zwrotnej przedstawicielowi Poczty Polskiej , w miejscu zamieszkania wyborcy głosującego korespondencyjnie. Przedstawiciel Poczty Polskiej wyda wyborcy dowód nadania.

Nadanie koperty zwrotnej może nastąpić nie później niż ostatniego roboczego dnia przed dniem wyborów.

Wyborca może, do czasu zakończenia głosowania, osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Białej z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Białej, jako komisji wyznaczonej w Gminie Biała dla celów głosowania korespondencyjnego.

 

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, o których mowa w części dotyczącej głosowania korespondencyjnego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat, maja prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Burmistrza Białej o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, najpóźniej do dnia 15 maja 2014 roku.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 11 , 17 lub pobrać z strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej (pobierz wzór wniosku).

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemna zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (pobierz wzór),

 2. kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

 3. kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców prowadzonych przez Gminę Biała.

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Biała, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia
23 maja 2014 r. wyborca musi złoży stosowne oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Białej lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Białej : u Sekretarza Gminy - pokój nr 17 i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich – pokój nr 11 oraz pod nr telefonów: 77 4388551; 77 4388543.

 

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej do dnia 12 maja 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności
-pokój nr14.

W Gminie Biała 5 lokali wyborczych dostosowano są do potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej ul. Rynek 10 - Urząd Miejski ,

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Białej ul. Prudnicka 35 – Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Białej,

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Łączniku – Publiczne Gimnazjum ,

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Pogórzu – Remiza OSP

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Solcu – sala Samorządu Mieszkańców.

 

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE’A

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek należy zgłosić do Urzędu Miejskiego w Białej w terminie do dnia 12 maja 2014 r.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności (pokój nr 14 ) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek 10, telefaksem na nr 77 4387679 lub w formie elektronicznej na adres : .

W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania.

 

KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Komisja jest obowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

Burmistrz Białej

Arnold Hindera

 

 

Informację opracowała Sekretarz Gminy Biała na podstawie pisma Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 stycznia 2014r. ZPOW 432-2/14