Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych

SPRAWOZDANIE

z  przeprowadzonych konsultacji społecznych

 

Zgodnie z § 13 uchwały Nr XXIII/235/05 Rady Miejskiej w Białej z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Biała  z przeprowadzonych konsultacji sporządza się sprawozdanie. 

Na podstawie  Zarządzenia Nr  0050.619.2014 Burmistrza Białej z dnia 18 marca 2014r. w dniu 28 marca 2014r. na ogólnym zebraniu mieszkańców Osiedla Nr 2 w Białej przeprowadzone zostały konsultacje z mieszkańcami  w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej Osiedle Nr 2 w Białej, utworzenia na tym obszarze sołectwa i nadania statutu.

Zebranie odbyło się w drugim terminie i uczestniczyło w nim 51 mieszkańców.

Tematem konsultacji było zaopiniowanie dwóch projektów uchwał Rady Miejskie w Białej tj:

  1. Projekt uchwały w sprawie zniesienie jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 2 w Białej.

Wynik głosowania :

Głosów „ za „ oddano  35

Głosów „ przeciw” oddano  9                 

Głosów „ wstrzymujących się” oddano  7

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie zniesienia jednostki pomocniczej o nazwie Osiedle Nr 2 w Białej został pozytywnie zaopiniowany przez mieszkańców.

  1.   Projekt uchwały w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej: sołectwa w Białej i   

       nadania jej statutu.

Mieszkańcy na zebraniu nie zaproponowali  nazwy sołectwa. Ze względu na brak propozycji nazwy sołectwa,  nie został przedstawiony  projekt  statut sołectwa. W związku z tym zostanie zorganizowane  spotkanie z mieszkańcami po  zaproponowaniu   nazwy sołectwa.

Wynik głosowania:

Głosów „ za „ oddano    38

Głosów „ przeciw” oddano   7

Głosów „ wstrzymujących się” oddano 6

Wobec powyższego głosowania projekt uchwały Rady Miejskiej w Białej w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej : sołectwo w Białej i nadania jej statutu został pozytywnie zaopiniowany przez mieszkańców tylko  w zakresie utworzenia sołectwa.

W związku z tym  projekt treści statutu dla nowo powstałego sołectwa w Białej zostanie poddany konsultacji w odrębnym terminie.

 

 

Burmistrz  Białej

/- / Arnold  Hidera