Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie I ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 9 czerwca  2014   roku o godzinie  900 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój  nr 5  odbędzie się I ustny przetarg   nieograniczony  na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal użytkowy 1u położony w Białej ul. Rynek 13. Lokal położony jest na parterze budynku , składa się z: sali sprzedaży, chłodni, wc, umywalni, korytarza z klatką schodową położonych na parterze oraz magazynu piwnicznego położonego w piwnicy.

Łączna powierzchnia użytkowa to 77,49 m 2, z tego 56,15 m 2 położone jest na parterze, a 21,34 m 2 położone jest w piwnicy. Lokal wyposażony jest w instalacje: e.e, wodociągową i kanalizacyjną oraz ogrzewanie C.O z sieci. Lokal przeznaczony jest do użytkowania jako lokal użytkowy.

Wraz z lokalem użytkowym zostanie oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 2.02.2103 roku  udział wynoszący 69/1000 części w działkach 1098/2 k pow. 0,0178 ha oraz 1098/1 o pow. 0,0239 ha km. 18 obręb Biała  oraz w częściach wspólnych budynku.  Nieruchomość KW 40793  nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich.

W planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała teren na którym położony jest budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, oznaczony jest symbolem ,,UM” co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej.

Forma sprzedaży : lokal użytkowy wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku na własność, grunt we współużytkowanie wieczyste. Opłaty roczne w wysokości 3% wartości gruntu za użytkowanie wieczyste gruntu  płatne będą do 31 marca każdego roku. ( VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o podatku od towarów i usług). Wysokość opłaty rocznej podlega aktualizacji nie częściej niż raz na 3 lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie. Forma zapłaty za wylicytowaną nieruchomość: I opłata za grunt wynosi 25% wylicytowanej jego ceny wraz z 23% podatku VAT  oraz wylicytowana cena lokalu użytkowego płatne są przed zawarciem aktu notarialnego

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi   91 449,00 zł

W tym cena lokalu użytkowego wynosi 89 147,00 zł

Cena przynależnego gruntu 2 302,00 zł

 

Warunkiem  uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 30 maja 2014 roku  wadium w kwocie 9 200,00 zł ( słownie: dziewięć tysięcy dwieście złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta  02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku  Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż lokalu użytkowego w Białej ul. Rynek 13/1u”.  Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy.  Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do  pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział  osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy( tj. Dz. U 2012 poz. 788 z póżn.zm) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem.  Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. (tj. z 2004 roku Nr 167 poz. 1758)

Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia  umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 369,00 zł oraz koszty  notarialne i sądowe. Oglądanie lokalu użytkowego oraz wszelkie informacje dodatkowe można uzgodnić i uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546  w godzinach pracy urzędu  od 7:30 do 15:30.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej  przyczyny.

Biała 2014-04-24