Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków

Szanowni Państwo, od października rozpoczynamy kontrolę opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469 i 1852 dalej: "ustawa") na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i porządku poprzez gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiorniku bezodpływowym (szambie) lub w przydomowej oczyszczalni ścieków, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych.

Informujemy, że zgodnie z art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy, Burmistrz Białej zobowiązany jest do przeprowadzania co najmniej raz na dwa lata kontroli:

  • posiadania przez właścicieli nieruchomości umów z przedsiębiorstwem posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych,
  • dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Na podstawie art. 9u ust. 1 oraz art. 6 ust. 5a ustawy, pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Białej prowadzą kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych, a także zawarcia umów na wywóz nieczystości ciekłych z przedsiębiorcami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Biała (wykaz przedsiębiorstw znajduje się pod adresem: https://bip.biala.gmina.pl/2597/nieczystosci-ciekle.html oraz uiszczania opłat za te usługi.

Kontrole będą przeprowadzane począwszy od października 2023 r. w Urzędzie Miejskim w Białej, przy ul. Rynek 10, po wcześniejszym wezwaniu do osobistego stawiennictwa w celu przeprowadzenia kontroli.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie do wglądu niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli, tj. w szczególności:

  • umowy z firmą asenizacyjną na opróżnianie zbiornika bezodpływowego (szamba) i przydomowej oczyszczalni ścieków,
  • dowodów uiszczania opłat za ww. opróżnianie potwierdzających częstotliwość i ilość odebranych nieczystości ciekłych z okres ostatnich 12 miesięcy,
  • faktur za zużycie wody za ostatni rok.

Osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.
Kontrola polega na okazaniu umowy z firmą asenizacyjną oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia przelewów). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność opróżniania zbiorników bezodpływowych, a ilości wywiezionych nieczystości ciekłych odpowiadać ilości zużytej w analogicznym okresie wody.

Podstawa prawna:

Art. 9u ust. 1, Art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b oraz art. 6 ust. 5a i 5aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469)

Tryb odwoławczy:

W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi Białej.

Inne informacje:

Art. 10 ustawy przewiduje kary grzywny m.in. dla osób utrudniających przeprowadzanie kontroli oraz osób nieprzestrzegających obowiązków określonych w ww. ustawie i regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała.