Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory uzupełniające ławników na kadencję 2024-2027

Informacja dotycząca wyborów uzupełniających ławników na kadencję 2024-2027

Działając na podstawie art. 168 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sadów powszechnych (Dz.U z 2023 r. poz.217) Prezes Sądu Okręgowego w Opolu zwrócił się do Rady Miejskiej w Białej z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku.


KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,

 2. jest nieskazitelnego charakteru,

 3. ukończył 30 lat,

 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

 5. nie przekroczył 70 lat,

 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,

 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe


KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,

 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,

 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,

 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,

 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,

 6. duchowni,

 7. żołnierze w czynnej służbie zawodowej,

 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,

 9. radni gminy, powiatu, województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.


KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,

 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,

 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.


WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia, której wzór został określony rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.

Do karty zgłoszenia kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, (Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa)

 2. oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,

 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej ( Dz. U. z 2022 r. poz.2527 ) , stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzony, aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę (osób popierających) zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny Pesel, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych Rada Miejska w Białej podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.


Termin zgłaszania kandydatów upływa 22 stycznia 2024 r.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Białej po u pływie tego terminu
a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych , pozostawia się bez dalszego biegu.

Wzory druków do dokonania zgłoszenia można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 17 – II piętro lub pobrać ze strony Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl zakładka: Wybory uzupełniające ławników 2024-2027.


GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej – pokój Nr 17 lub 13 w godzinach pracy Urzędu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można również uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój Nr 17 , nr tel. 77-4388551,
77-4388537


DOKUMENTY DO POBRANIA: