Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży w drodze przetargu - działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia

Burmistrz Białej

informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej wywieszono na okres 21 dni od 21 maja do 12 czerwca 2014 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Biała położonych w Radostyni przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

  • działka 229/47 km.3 o pow. 0,1865 ha obręb Radostynia

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera