Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie Burmistrza Białej w sprawie wykazu nieruchomości przezn. do sprzedaży - działka 227 km.2 o pow. 0,0500 ha obręb Prężyna

Burmistrz Białej


informuje,  że na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Białej  wywieszono na okres 21 dni od  4 czerwca  do 26 czerwca  2014 roku wykaz nieruchomości  stanowiących własność Gminy Biała  położonej  w Prężynie  przeznaczonej do sprzedaży 

  • działka  227   km.2   o pow. 0,0500  ha  obręb  Prężyna

Osoby, którym przysługują jakiekolwiek prawa wynikające z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub innych ustaw winne zgłosić swoje roszczenie w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera