Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA

Biała 13-06-2014 r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy BIAŁA

Na podstawie art. 11 pkt 10 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j.Dz.U.2012.647 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2, w związku z art. 54 ust. 2-3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 25 czerwca do 25 lipca 2014 r.

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, pok. 2, w godzinach od 8:00 do 15:00. W tym samym terminie projekt zmiany studium będzie dostępny również na stronie internetowej https://bip.biala.gmina.pl (w zakładce Planowanie przestrzenne / procedury planistyczne).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego, w sali nr 2, o godz. 14:00.

Osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić:

  1. uwagi dotyczące projektu zmiany studium, o których mowa w art. 11 pkt 11 ww. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym,
  2. uwagi i wnioski związane z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany studium, o których mowa w art. 39 ust 1 pkt 3 i art. 54 ust. 3 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej, na adres Urząd Miejski w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 sierpnia 2014 roku. Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Białej.

Burmistrz Białej