Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta Biała oraz wsi Olbrachcice

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA BIAŁEJ

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach
miasta Biała oraz wsi Olbrachcice

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U.2012.647 ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXVII.309.2013 Rady Miejskiej w Białej z dnia 15 listopada 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów lokalizacji farmy wiatrowej na gruntach miasta BIAŁA oraz wsi OLBRACHCICE, uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/410/10 Rady Miejskiej w Białej z dnia 5 listopada 2010 r.

Zmiana planu dotyczy wyłącznie zmiany stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę pobieraną przez Burmistrza w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projekt zmiany planu miejscowego będzie wyłożony do publicznego wglądu w dni robocze, w dniach od 18 lipca 2014 r. do 18 sierpnia 2014 r., w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, pok. 2, w godzinach od 9oo do 15oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w ww. projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami, odbędzie się w dniu 22 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej,
o godzinie 14oo , w pokoju nr 3.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Białej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2014 r.

Jednocześnie na podstawie art. 48 ust. 4, w związku z art. 48 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.) informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem nr WOOŚ.411.1.9.2014.MH z dnia 08.04.2014 r. oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Prudniku pismem nr NZ/JK-H-4321-3/14 z dnia 15.04.2014 r. odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Realizacja postanowień zmiany ww. planu, stanowiącej niewielką modyfikację ustaleń wyłącznie w zakresie zmiany stawek procentowych, na podstawie których ustala się opłatę pobieraną przez Burmistrza w przypadku wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko.

 

Burmistrz Białej

Arnold Hindera