Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie budowy linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie

Biała, dnia.15-07-2014r.

GKZP.6733.5.2014

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013, poz.267), w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012r., poz. 647ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 14-07-2014r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek Pana mgr inż. Jerzego Romanowskiego Zakład Projektowo-Usługowy z Nysy ul. Piłsudskiego 62a, będącego Pełnomocnikiem Inwestora: Producent Brykietu Teresa Suchy Grabina 126, 48-210 Biała, w sprawie ustalenia warunków zabudowy w decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla planowanej do realizacji na gruntach wsi Grabina na działkach o nr ewid. gruntu 269, 268/1, 967/70 k.m.1 i gruntach wsi Otoki działki nr 340/2, 340/38, 66, 116, 126, 125 k.m.1. inwestycji polegającej na:

„budowie linii napowietrznej 15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15 / 0,4kV , do zasilania Zakładu Produkcji Brykietu w Grabinie ,

Niniejsze postępowanie prowadzone jest w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu Miejskiego w Białej Rynek 10 (pok. Nr 2 – parter).
W związku z powyższym, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, można zapoznać się z dokumentami dotyczącymi przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego oraz wnieść uwagi i wnioski na piśmie.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Burmistrz Białej