Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie Burmistrza Białej w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13

ZARZĄDZENIE Nr OR. 0050.697.2014

BURMISTRZA BIAŁEJ

z dnia 22 lipca 2014 roku

 

w sprawie ustalenia ceny do II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1 u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz.594) oraz art.39 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz.518 ) zarządzam co następuje:

 

§ 1

W związku z zakończeniem pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż lokalu użytkowego nr 1u położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Białej ul. Rynek 13, usytuowanym na działkach 1098/2 k.m.18 o pow. 0,0178 ha oraz 1098/1 km.18 o pow. 0,0239 ha , zapisanych w KW 40793 jako własność Gminy Biała wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu w określonym udziale 69/1000 - wynikiem negatywnym, ustalam w drugim przetargu cenę wywoławczą na kwotę

73 160,00 zł

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi d/s Gospodarki Nieruchomościami

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Białej oraz publikacji na stronie podmiotowej Urzędu Miejskiego Biuletynu Informacji Publicznej.

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera