Przejdź do treści strony WCAG

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała - działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 5 września 2014 roku o godzinie 1100 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Biała.

Przedmiotem sprzedaży będzie działka 1311 o pow. 0,2886 ha położona w Chrzelicach. Działka położona jest w sąsiedztwie terenów zabudowy wiejskiej, pomiędzy zabudowaniami oznaczonymi jako Chrzelice 14 i 15. Działka nie zabudowana, teren od drogi lekko opadający, niezagospodarowany, w części zagruzowany, porośnięty trawą i samosiewami, rozłóg nieregularny, dojazd dogodny. Uzbrojenie sieciowe e.e i woda w pobliżu. W operacie ewidencji gruntów teren obejmujący działkę oznaczony jest symbolem ŁIII-0,1600 ha, Bp-0,0800 ha i w-0,0486 ha

Nieruchomość KW OP1P/00037863/1 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Chrzelice, w obowiązującym studium teren obejmujący przedmiotową działkę oznaczony jest symbolem M5 -obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Forma sprzedaży : przetarg ustny nieograniczony

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 152,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 1 września 2014 roku wadium w kwocie 1 600,00 zł ( słownie: jeden tysiąc sześćset złoty) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż działki w Chrzelicach”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy( tj. Dz. U 2012 poz. 788 z póżn.zm) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.(tj. z 2004 roku Nr 167 poz. 1758)

Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 396,00 zł oraz koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7:30 do 15:30.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia uzasadnionej przyczyny.

Biała 2014-07-25

 

Burmistrz Białej
Arnold Hindera