Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje o systemie zbiórki odpadów komunalnych

Uchwała Nr IX.105.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28-11-2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała.pdf

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018r., poz. 1454 ze zm.), która wprowadza szereg zmian do obecnie funkcjonującego systemu, informujemy, iż od dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy (21 sierpnia 2019r.) właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami i sposobem określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1.

Zmiany w ww. ustawie wprowadziły brak możliwości gromadzenia odpadów w sposób nie selektywny,

Zmiany dotyczą wszystkich osób mieszkających w Polsce.

Zmiany, do których musimy się dostosować wynikają z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej popularnie ustawą śmieciową, która weszła w życie 1 stycznia 2012 r oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie jest to inicjatywa samorządów, tylko Sejmu RP , gdzie zgodnie z art. 5 ustawy każda osoba fizyczna - właściciele – użytkownicy domów jednorodzinnych, dwurodzinnych i wielomieszkaniowych oraz wszystkie nieruchomości niezamieszkałe, które pozostają poza systemem gminnym – przedsiębiorcy, osoby prowadzące działalność gospodarczą muszą zbierać odpady komunalne w sposób segregowany, selektywny.

O obowiązku segregacji, który będzie dotyczył wszystkich mieszkańców bez wyjątku, muszą też pamiętać osoby, które dotychczas deklarowały jej brak. Od stycznia ich również obejmie ten wymóg.

Przedsiębiorstwa oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązani są zawrzeć indywidualną umowę na odbiór odpadów komunalnych z firmą świadczącą tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała. Wykaz firm dostępny jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miejskiego w Białej, w zakładce „gospodarka odpadami”. Przy zawarciu umowy należy stosować częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zgodną z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Biała. Jednocześnie zwracamy uwagę, iż na podstawie art.6 ust.1 przywołanej wyżej ustawy, właściciele nieruchomości niezamieszkałych będą mieli obowiązek okazania umowy i dowodów uiszczania opłat. Czynności kontrolne w tym zakresie będą prowadzone przez pracownika Urzędu.

Ponadto informujemy ( przypominamy), iż zgodnie z art 5 § 2 wykonywanie ww obowiązków na terenie budowy, należy do wykonawcy robót budowlanych.

Ponadto, zgodnie z art. 3 § 1 pkt 32 ustawy o odpadach za wytwórcę odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów (pierwotny wytwórca odpadów), oraz każdego, kto przeprowadza wstępną obróbkę, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej. tego typu usługi, która posiada aktualny wpis do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Biała. Dotyczy to tych przedsiębiorców, którzy nie mają jeszcze takich umów.

Opłaty

Zgodnie z uchwałą Nr IX.105.2019 Rady Miejskiej w Białej z dnia 28 listopada 2019r. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020r. wynosi 20 zł od osoby miesięcznie. W przypadku gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5, stawka za kolejną osobę wynosi 10 zł.

Dodatkowo, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania i oddawania odpadów komunalnych ustala się stawkę podwyższoną w wysokości 60zł od osoby miesięcznie.

Mieszkańcy Gminy Biała zobowiązani są do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wyznaczonych terminach, w kasie Urzędu Miejskiego w Białej, u inkasentów lub przelewem na rachunek bankowy nr.:  23 8903 0002 2001 0000 2020 0013

W gminie Biała obowiązuje system pojemnikowy (za wyjątkiem zbiórki papieru do worków w zabudowie jednorodzinnej) funkcjonujący wg. następującego schematu:

Odpady komunalne z gospodarstw domowych trafiają do następujących pojemników:

 1. pojemnika na „Zmieszane” odpady komunalne trafią tu odpady, których nie da się już posegregować; np. potłuczone szkło i naczynia, zużyte środki higieny osobistej, odzież

 2. pojemnika na odpady „Tworzywa Sztuczne i Metale" – trafią tutaj wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady suche opakowaniowe bez zawartości tj. plastikowe czyste i zgniecione butelki po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe czyste opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, nabiale, margarynach, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po owocach, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste czyste i zgniecione opakowania wielkomateriałowe np. kartony po mleku, sokach, plastikowe doniczki, sztućce, opakowania po pastach do zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do rąk.

 3. pojemnika na „Popiół” – popiół zbierany będzie w osobnym pojemniku, aby nie trafiał do odpadów komunalnych zmieszanych, wariant dla tych, którzy mają popiół; należy pamiętać, iż popiół musi być czysty ( bez gwoździ, szkła, metalu itp.)

 4. Worek w kolorze niebieskim z napisem: „Papier” - trafią tutaj np. gazety, książki, katalogi, czasopisma, prospekty, kalendarze, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony, opakowania z papieru i tektury.

 5. pojemnika na odpady „Odpady biodegradowalne” BIO - w kolorze brązowym -trafią tutaj odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki), gałązki, liście, skoszona trawa, kwiaty, trociny i resztki jedzenia ( z wyjątkiem kości).


Gmina Biała oraz firma odbierająca odpady dostarczy wszystkim właścicielom i użytkownikom nieruchomości worki na zbiórkę papieru w kolorze niebieskim.

Aby segregacja śmieci miała sens, konieczne jest wrzucanie śmieci do pojemników o odpowiednim kolorze, bądź przyklejenia naklejek na pojemniki, i tak :

 1. Naklejka w kolorze żółtym z napisem „Tworzywa Sztuczne i Metale”

 2. Naklejka w kolorze czarnym z napisem „Popiół”

 3. Naklejka w kolorze szarym z napisem „Odpady zmieszane”

Osoby które będą oddawać odpady biodegradowalne tzw „BIO” winne zaopatrzyć się w pojemnik w kolorze brązowym, do którego można wrzucać w/w odpady, lub opisać samemu napisem „BIO”

Odpady biodegradowalne tzw „BIO” nie będą odbierane z nieruchomości, jeżeli będą wystawione w workach czy pojemnikach innego koloru.

W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowane przy pomocy kompostowników przydomowych.

Odpady wrzucaj bezpośrednio do kompostownika bez używania worków foliowych.

Szkło zebrane selektywnie trafiać będzie do ogólnodostępnych pojemników przeznaczonych do zbiórki szkła, o pojemności 1000-2500l rozmieszczonych na terenie miasta i wsi.

Rodzaje i pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

Pojemność pojemników może wynosić odpowiednio: 120l, 240l i 1100l. Pojemniki o pojemności 1100 l będą przypisane zabudowie wielolokalowej.

Ilość powyższych odpadów uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i należy odbierać je w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniającej następujące normy:

 • nie więcej niż 2 osoby -  pojemnik o minimalnej pojemności 60 l;

 • 2-4 osoby -  pojemnik o minimalnej pojemności 120 l;

 • 5-9 osoby - pojemnik o minimalnej pojemności 240 l;

 • 10-19 osoby –dwa pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 20-29 osoby – trzy pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 30-39 osoby – cztery pojemniki o minimalnej pojemności 240 l;

 • 40-49 osoby – pojemnik o pojemności 1100 l;

 • dla większej liczby osób korzystających należy stosować kombinacje pojemników wyżej wymienionych

 

UWAGA!!!

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciel zobowiązany jest do zaopatrzenia się w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych przedstawia się następująco:

ZABUDOWA JEDNORODZINNA

Lp.

Rodzaj odpadu

Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej niż)

Sezon letni

Sezon zimowy

1

„Zmieszane”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

2

„Tworzywa Sztuczne i Metale”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

3

„Popiół”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w miesiącach: kwiecień, czerwiec i wrzesień

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

4

„Papier”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

5

„Biodegradowalne”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące

ZABUDOWA WIELORODZINNA

Lp.

Rodzaj odpadu

Częstotliwość zbiórki (nie rzadziej niż)

Sezon letni

Sezon zimowy

1

„Zmieszane”

Nie rzadziej niż jeden raz na tydzień

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

2

„Tworzywa Sztuczne i Metale”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

3

„Popiół”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, w miesiącach: kwiecień, czerwiec i wrzesień

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie

4

„Papier”

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

Nie rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie

5

„Biodegradowalne”

Nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc

Nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiace


Poprzez zabudowę wielorodzinną rozumie się budynki wielorodzinne zlokalizowane w Białej w obrębie ulic: Rynek, Armii Ludowej, Plac Zamkowy, Wałowa, Kościuszki, Prudnicka do nr 24, Szkolna i 1-go Maja oraz budynki zlokalizowane w Łączniku przy ul. Robotniczej.

Dokładny harmonogram odbioru odpadów komunalnych zostanie dostarczony do każdej nieruchomości zamieszkałej oraz zostanie umieszczony na stronie internetowej gminy: www.biala.gmina.pl

Zanim wrzucisz do pojemnika – należy przygotować surowce, by można było je jak najlepiej ponownie wykorzystać!

 • karton – spłaszczyć, można podrzeć na mniejsze kawałki

 • puszki – opróżnić z zawartości i zgnieść

 • kartony po napojach lub mleku – opróżnić z zawartości, spłaszczyć, nie jest konieczne zdejmowanie nakrętek

 • szklane butelki i słoiki – zdjąć zakrętki i kapsle, opróżnić z zawartości, nie tłuc, nie ma potrzeby ściągać papierowych etykiet

 • miękkie opakowania plastikowe – usunąć resztki jedzenia, jeśli jest to możliwe zgnieść w celu pomniejszenia objętości

 • butelki plastikowe PET – opróżnić z zawartości, zgnieść, po zgnieceniu zakręcić

 

Nazwa odpadu

Rodzaj odpadu

Worek z napisem Papier

Gazety, książki, katalogi, czasopisma, prospekty, kalendarze, papierowe torby i worki, papier szkolny i biurowy, kartony, opakowania z papieru i tektury.

Pojemnik z napisem Tworzywa sztuczne

Plastikowe czyste i zgniecione butelki po napojach, plastikowe zakrętki, plastikowe czyste opakowania po żywności np. po jogurtach, serkach, nabiale, margarynach, opakowania po kosmetykach i środkach czystości, plastikowe opakowania po owocach, plastikowe worki, torebki i reklamówki, puste czyste i zgniecione opakowania wielkomateriałowe np. kartony po mleku, sokach, plastikowe doniczki, sztućce, opakowania po pastach do zębów, szczoteczki do zębów, szczoteczki do rąk.

Pojemnik z napisem Szkło

Puste i czyste szklane butelki i słoiki po napojach, żywności, puste i czyste opakowania szklane po kosmetykach.

Pojemnik z napisem Odpady biodegradowalne

Obierki z warzyw i owoców, fusy z kawy, fusy z herbaty, torebki po herbacie, skorupki z jajek, łupiny z orzechów, resztki żywności ( z wyjątkiem mięsa i ryby), kwiaty cięte i doniczkowe, ścięta trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów.

Pojemnik z napisem:
„Odpady zmieszane

wszystko to czego nie można odzyskać w procesie recyklingu, odpady higieniczne (podpaski, pampersy, pieluchomajtki itp.), zużyte chusteczki higieniczne, szkło stołowe

Pojemnik z napisem „Popiół”

Czysty popiół ( nie może być w nim gwoździ, gruzu, metalu itp.)