Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Białej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie

UCHWAŁA NR IX.125.2011
RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ

z dnia 30 listopada 2011r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie


          Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. Z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 28, poz. 146 oraz Nr 125, poz. 842) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz 1055, Nr 116, poz 1203, Nr 167, poz 1759, z 2005 r. Nr 172, poz 1441, Nr 175, poz 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr173, poz 1218, z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.777, Nr 217 poz. 1281) Rada Miejska w Białej uchwala co następuje:

§ 1


Przyjmuje się do realizacji Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Białej

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia


Przewodniczący Rady Miejskiej w Białej
Robert Roden


Do pobrania:

PDFGminny Program Przeciwdziałania Przemocy Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Biała.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  10-09-2014
  przez: Sebastian Siorak
 • opublikowano:
  10-09-2014 07:48
  przez: Sebastian Siorak
 • zmodyfikowano:
  10-09-2014 07:57
  przez: Sebastian Siorak
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Białej
  odwiedzin: 4020
Dane jednostki:

Urząd Miejski w Białej
48-210 Biała
ul. Rynek 10
NIP: 755-19-12-048 REGON: 531413343
Numer konta: 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002

Dane kontaktowe:

tel.: 77 438 85 31
fax: 77 438 76 79
e-mail: sekretariat@biala.gmina.pl
strona www: biala.gmina.pl