Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała

Biała 2014.10.08

Znak GKOŚ.6720.3.2012

 

OBWIESZCZENIE
Burmistrza Białej
o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz.U.2013.1235 ze zm.)

 

zawiadamiam o przyjęciu zmiany

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Biała, uchwalonej uchwałą Nr XXXII.359.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 12 września 2014 roku.

Jednocześnie informuję, że z treścią ww. dokumentu wraz z uzasadnieniem zawierającym informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, a także z podsumowaniem zawierającym uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, Rynek 10, 48-210 Biała, pok. nr 2.

Burmistrz Białej
Arnold Hindera