Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja Burmistrza Białej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

INFORMACJA O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W związku z wyborami do organów samorządu terytorialnego

Urząd Miejski w Białej

informuje o uprawnieniach dla potrzeb osób niepełnosprawnych:

WYBORY ZARZĄDZONE NA DZIEŃ - 16 listopada 2014 roku

GODZINY GŁOSOWANIA od 7:00 do 21:00

 

I. PRAWO DO UZYSKIWANIA INFORMACJI O WYBORACH

Wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w Gminie Biała ma prawo do uzyskiwania informacji o:

 1. terminie wyborów oraz godzinach głosowania,
 2. właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania,
 3. lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych , znajdujących się najbliżej miejsca zamieszkania wyborcy niepełnosprawnego,
 4. warunkach dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania, którego siedziba jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 5. komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów,
 6. warunkach oraz formach głosowania.

Powyższe informacje wyborcy niepełnosprawnemu , na jego wniosek (zawierający nazwisko i imię oraz adresu stałego zamieszkania), telefonicznie lub w drukowanych materiałach informacyjnych, w tym w formie elektronicznej przekażą upoważnieni przez Burmistrza Białej pracownicy Urzędu Miejskiego w Białej, tj:

Sekretarz Gminy - tel. 77 4388551 ; adres e-mail:

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich – tel. 77 4388543;

adres e-mail:

Inspektor ds. ewidencji ludności – tel. 77 4388553;

adres e-mail:

Informacje, dla wyborcy niepełnosprawnego (o których mowa powyżej) są także dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej pod adresem www.bip.biala.gmina pl w zakładce Wybory – Wybory Samorzadowe 2014

 

PRAWO DO GŁOSOWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Wyborcy , którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat,
lub posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o :

 1. całkowitej niezdolności do pracy,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów, 
  a także osoby o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

​​mają prawo do głosowania za pośrednictwem pełnomocnika.

W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do Burmistrza Białej o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, najpóźniej do dnia 7 listopada 2014 roku.

Wniosek można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej w pokojach nr 11 , 17 lub pobrać z strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Białej  PDF(pobierz)

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pisemna zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa PDF(pobierz)
 2. kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat,

Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze Gminy Biała, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie.

Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa. W tym celu najpóźniej do dnia 14 listopada 2014 r. wyborca musi złożyć stosowne oświadczenie w Urzędzie Miejskim w Białej lub doręczyć takie oświadczenie do właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu wyborczym, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa.

Wszelkich informacji w sprawie udzielania pełnomocnictw uzyskać można w Urzędzie Miejskim w Białej : u Sekretarza Gminy - pokój nr 17 i Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich – pokój nr 11 oraz pod nr telefonów: 77 4388551; 77 4388543.

 

II. PRAWO DO GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO

Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności , w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

 1. całkowitej niezdolności do pracy,
 2. niezdolności do samodzielnej egzystencji, ,
 3. orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów,
 4. orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów
  a także osoby o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny

mogą głosować korespondencyjnie.

Dla celów głosowania korespondencyjnego w Gminie Biała wyznaczono wszystkie obwodowe komisje wyborcze z wyłączeniem obwodów odrębnych (Szpital w Białej i Dom Pomocy Społecznej w Grabinie).

Zamiar głosowania korespondencyjnego należy zgłosić w terminie do 27 października 2014r.

Zgłoszenia przyjmowane będą:

 1. ustnie - w Urzędzie Miejskim w Białej w pokoju nr 11 i 14 (I piętro) oraz pokoju nr 17 (II piętro),
 2. pisemnie na adres : Urząd Miejski w Białej ul. Rynek 10,
 3. telefaksem pod nr 77 4387679,
 4. w formie elektronicznej na adresy: ; .

Zgłoszenie powinno zawierać : nazwisko i imię (imiona) , imię ojca , datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość wyborcy , oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru w Gminie Biała, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Wzór pomocniczy Zgłoszenia (pobierz)

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności.

W zgłoszeniu wyborca może żądać przesłania wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Wyborca, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów, otrzyma z Urzędu Miejskiego w Białej pakiet wyborczy, który zostanie doręczony do rąk własnych wyborcy, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

W skład pakietu wyborczego wchodzi:

 1. zaadresowana koperta zwrotna,
 2. kartę lub karty do głosowania,
 3. koperta na kartę lub karty do głosowania, zwana dalej „koperta na kartę do głosowania”,
 4. oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
 5. instrukcja głosowania korespondencyjnego,
 6. nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille’a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania,

Wyborca głosujący korespondencyjnie po oddaniu głosu, kartę do głosowania wkłada do „koperty na kartę do głosowania”, którą zakleja. Zaklejoną kopertę , łącznie z podpisanym własnoręcznie oświadczeniem z określeniem miejscowości i daty, wkłada do koperty zwrotnej zaadresowanej na adres właściwej według swego miejsca zamieszkania obwodowej komisji wyborczej.

Niezaklejenie koperty na kartę do głosowania , niewłożenie oświadczenia do koperty zwrotnej lub niepodpisanie go spowoduje, że karta do głosowania nie będzie uwzględniana przy ustalaniu wyników głosowania.

Zaklejoną kopertę na kartę (karty) do glosowania wraz z podpisanym oświadczeniem wyborca umieszcza w kopercie zwrotnej i przekazuje, za pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat pocztowych.

Koperty zwrotne przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania.

 

GŁOSOWANIE W LOKALU DOSTOSOWANYM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek może głosować w wybranym przez siebie lokalu dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wniosek o dopisanie należy złożyć najpóźniej do dnia 12 listopada 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Białej w Referacie Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności - pokój nr 14.

W Gminie Biała 5 lokali wyborczych dostosowano są do potrzeb osób niepełnosprawnych:

 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej ul. Rynek 10 - Urząd Miejski ,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Białej ul. Prudnicka 35- Gminne Centrum Kultury
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Łączniku – Publiczne Gimnazjum ,
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 6 w Pogórzu – Remiza OSP
 • Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 14 w Solcu – sala Samorządu Mieszkańców.

Po dopisaniu do jednego z /w obwodów wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania

 

GŁOSOWANIE W LOKALU WYBORCZYM PRZY UŻYCIU NAKŁADEK NA KARTY DO GŁOSOWANIA SPORZĄDZONYCH W ALFABECIE BRAILLE’A

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do glosowania sporządzonej w alfabecie Braille’a. W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do glosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na te kartę.

Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty.

 

KORZYSTANIE Z POMOCY INNEJ OSOBY W TRAKCIE GŁOSOWANIA W LOKALU WYBORCZYM

Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletnia.

Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter, nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy.

Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania.

Komisja jest obowiązana na prośbę wyborcy niepełnosprawnego do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów.

 

Burmistrz Białej
/-/ Arnold Hindera