Przejdź do treści strony WCAG

Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Białej z dnia 16 października 2014 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r

 

KOMUNIKAT
MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ
W BIAŁEJ
z dnia 16 października 2014 r.

 

o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Białej zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 

  1. Miejska Komisja Wyborcza w Białej na podstawie art. 410 § 7 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.) przyznaje numery :

  1. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym;

  2. dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym.

  1. Przyznawanie numerów następuje w drodze losowania.

  2. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 21 października 2014r. o godz. 1500 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej – Urząd Miejski w Białej, pokój Nr 3 ( na parterze).

  3. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół.

  4. Informację o przyznanych numerach list kandydatów komisja poda do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Białej i publikację w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.biala.gmina.pl – zakładka WYBORY

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej
/-/ Monika Zając