Przejdź do treści strony WCAG

Projekty Uchwał Rady Miejskiej 2014-2018

Projekty uchwał na I sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 25.11.2014 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
1. I.3.2014 wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Białej  PDFProjekt uchwały Nr I.1.2014.pdf 
2. I.4.2014 wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Białej  PDFProjekt uchwały Nr II.1.2014.pdf 

Projekty uchwał na III sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 18.12.2014 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
3. III.3.2014 ustalenia przedmiotu działania komisji stałych Rady Miejskiej w Białej. PDFProjekt uchwały NR III-3-14.pdf
4. III.4.2014 ustalenia składów liczbowych komisji stałych Rady Miejskiej w Białej  PDFProjekt uchwały NR III-4-14.pdf 
5. III.5.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Gospodarczej Rady Miejskiej w Białej.  PDFProjekt uchwały NR III-5-14.pdf 
6. III.6.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Białej  PDFProjekt uchwały NR III-6-14.pdf 
7. III.7.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Białej  PDFProjekt uchwały NR III-7-14.pdf 
8. III.8.2014 wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej  PDFProjekt uchwały NR III-8-14.pdf 
9. III.9.2014 ustalenia składu osobowego Komisji Gospodarczej. PDFProjekt uchwały NR III-9-14.pdf 
10. III.10.2014 ustalenia składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Porządku Publicznego  PDFProjekt uchwały NR III-10-14.pdf 
11. III.11.2014 ustalenia składu osobowego Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej, Leśnictwa i Ochrony Środowiska  PDFProjekt uchwały NR III-11-14.pdf 
12 III.12.2014 ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej.   PDFProjekt uchwały NR III-12-14.pdf 
13. III.13.2014 wyznaczenia przedstawicieli Gminy Biała do zgromadzenia Związku Gmin „ Aqua Silesia”.  PDFProjekt uchwały NR III-13-14..pdf   PDFUzasadnienie XIII.pdf 
14 III.14.2014 ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Białej. PDFProjekt uchwały NR III-14-14.pdf 

 

Projekty uchwał na IV sesję Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.12.2014 r.

 

Lp. Nr projektu uchwały w sprawie:
15. IV.15.2014 O zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2014- 2028 PDFProjekt uchwały NR IV-15-14.pdf  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
16. IV.16.2014 zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. PDFProjekt uchwały NR IV-16-14.pdf 
17. IV.17.2014 nie wygasania wydatków bieżących w roku 2014. PDFProjekt uchwały NR IV-17-14.pdf 
18. IV.18.2014 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015 r PDFProjekt uchwały NR IV-18-14.pdf 
19. IV.19.2014 zarządzenia przeprowadzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich w sołectwach gminy Biała, na kadencję 2014-2018 PDFProjekt uchwały NR IV-19-14.pdf 
20. VI.20.2014 zarządzenia przeprowadzenia wyborów Zarządu Osiedla Nr 1 w Białej na kadencję PDFProjekt uchwały NR IV-20-14.pdf 
21. IV.21.2014 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. > PDFProjekt uchwały NR IV-21-14.pdf 

Projekty uchwał z V sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.01.2015 r.

 

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
22. V.22.2015 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015- 2028  PDFProjekt uchwały NR V-22-15.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf  PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf 
23. V.23.2015 uchwały budżetowej Gminy Biała na 2015 rokPDFProjekt uchwały NR V-23-15.pdf
PDFobjasnienia .pdf PDFuzasadnienie.pdf
24. V.24.2015 określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Biała, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Biała, udostępniania dla operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektówPDFProjekt uchwały NR V-24-15.pdf
25. V.25.2015 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej PDFProjekt uchwały NR V-25-15.pdf
26. V.26.2015 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2015 PDFProjekt uchwały NR V-26-15.pdf
27. V.27.2015 przyjęcia zmiany statutu związku międzygminnego pod nazwą Związek Gmin Aqua Silesia  PDFProjekt uchwały NR V-27-15.pdf
28. V.28.2015 określenia kryteriów naboru do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Biała
29. V.29.2015 wystąpienia Gminy Biała ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Wspólne Źródła -Partnerstwo Obszarów Wiejskich Gmin Korfantów, Prudnik i Biała
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2014 r  PDFSprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014.pdf

Projekty uchwał z VI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.03.2015 r.

 

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
30. VI.30.2015 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028 PDFUchwała Nr VI.30.2015.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
31. VI.31.2015 zmian budżetu Gminy Biała na 2015r. PDFUchwała Nr VI.31.2015.pdf
32. VI.32.2015  zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów , wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFUchwała Nr VI.32.2015.pdf
33. VI.33.2015 zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiw drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów  i określenia wysokości wynagradzania za inkasoPDFuchwała Nr VI.33.2015.pdf
34. VI.34.2015 wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego PDFuchwała Nr VI.34.2015.pdf
35. VI.35.2015 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015r. PDFuchwała Nr VI.35.2015.pdf
36. VI.36.2015 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała PDFuchwała Nr VI.36.2015.pdf
37. VI.37.2015 określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie gminy Biała PDFuchwała Nr VI.37.2015.pdf
38. VI.38.2015 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała PDFuchwała Nr VI.38.2015.pdf
39. VI.39.2015 określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi PDFuchwała Nr VI.39.2015.pdf
40. VI.40.2015 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne PDFuchwała NR VI.40.2015.pdf
41. VI.41.2015 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała PDFuchwała NR VI.41.2015.pdf
42. VI.42.2015 przyjęcia projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała PDFuchwała NR VI.42.2015.pdf
43. VI.43.2015 zmiany statutu Gminy Biała PDFuchwała NR VI.43.2015.pdf
44. VI.44.2015 zmieniającej Statut osiedla Nr 1 w Białej PDFuchwała NR VI.44.2015.pdf
45. VI.45.2015 utworzenia w gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. PDFuchwała NR VI.45.2015.pdf
46. VI.46.2015 przyznania odznaki honorowej „ Zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” PDFuchwała NR VI.46.2015.pdf
47. VI.47.2015 rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej.PDFuchwała Nr VI.47.2015.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja OPS w Białej o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2014PDFInformacja Ośrodka Pomocy o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2014.pdf
Informacja z działalności Stacji  Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas w 2014 r.PDFSprawozdanie z działalności Stacji Caritas za 2014 r..pdf
 
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r.  PDFSprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania Rodziny za 2014 r..pdf
Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania Narkomani dla gminy Biała za 2014PDFInformacja z wykonania gminnego programu.pdf

 

Projekty uchwał z VII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.04.2015 r.

 

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
47. VII.47.2015 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy Biała PDFProjekt chwały Nr VII.47.2015..pdf
48. VII.48.2015 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFProjekt chwały Nr VII.48.2015..pdf 
49. VII.49.2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1276 O relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów” PDFProjekt chwały Nr VII.49.2015..pdf 
50. VII.50.2015 zmian budżetu Gminy Biała na 2015r. PDFProjekt chwały Nr VII.50.2015..pdf 
51. VII.51.2015 zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028
52. VII.52.2015 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2015 r. PDFProjekt chwały Nr VII.52.2015..pdf 
53. VII.53.2015 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała PDFProjekt chwały Nr VII.53.2015..pdf 
54. VII.54.2015 zaopiniowania projektu aglomeracji Biała PDFProjekt chwały Nr VII.54.2015..pdf 
55. VII.55.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała PDFProjekt chwały Nr VII.55.2015.pdf 
56. VII.56.2015 obwieszczenia o sprostowanie błędu pisarskiego w uchwale Rady Miejskiej w Białej z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy Biała na 2015 r. PDFProjekt chwały Nr VII.56.2015..pdf 
57. VII.57.2015 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015 r. PDFProjekt chwały Nr VII.57.2015..pdf 
58. VII.58.2015 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała
59. VII.59.2015 przystąpienia Gminy Biała do Lokalnej Grupy Działania Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Ocena zasobów pomocy społecznejPDFsprawozdanie - zasoby OPS.pdf
Informacja z działalności Spółki " Wodociągi i Kanalizacja"  w BiałejPDFSprawozdanie 2014-1.pdf
Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie gminy BiałaPDFinformacja o systemie gospodarki odpadami za 2014 r.pdf
Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2014 r.PDFSprawozdanie Organizacje Pozarządowe 2014.pdf

 

Projekty uchwał z VIIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 10.06.2015 r.

 

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
60. VIII.60.2015 zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014r PDFprojekt uchwały NR VIII.60.2015.pdf
61. VIII.61.2015 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2014r  PDFprojekt uchwały Nr VIII.61.2015.pdf 
62. VIII.62.2015 zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury  PDFprojekt uchwały Nr VIII.62.2015.pdf 
63. VIII.63.2015 zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFprojekt uchwały Nr VIII.63.2015.pdf 
64. VIII.64.2015 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”  PDFprojekt uchwały Nr VIII.64.2015.pdf 
65. VIII.65.2015 zmian budżetu Gminy Biała na 2015r  PDFprojekt uchwały Nr VIII.65.2015.pdf 
66. VIII.66.2015 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028PDFProjekt uchwałay NR VIII.62.2015.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
67. VIII.67.2015 określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na których powstają odpady komunalne  PDFprojekt uchwały Nr VIII.67.2015.pdf 
68. VIII.68.2015 powołania zespołu do opiniowania kandydatur na ławników  PDFprojekt uchwały NR VIII.68.2015.pdf 
69. VIII.69.2015 przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego PDFprojekt uchwały Nr VIII.69.2015.pdf 
70. VIII.70.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do realizacji wspólnego projektu w ramach konkursu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego „ Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego „ współfinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego PDFprojekt uchwały Nr VIII.70.2015.pdf 
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Biała za 2014 r..pdf 

Projekty uchwał z IX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 22.07.2015 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
71. IX.71.2015 ustanowienia herbu, flagi i pieczęci Gminy Biała PDFProjekt uchwały Nr IX.71.2015.pdf
72. IX.72.2015 utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r.  PDFProjekt uchwały Nr IX.72.2015.pdf 
73. IX.73.2015 zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników  PDFProjekt uchwały Nr IX.73.2015.pdf 
74. IX.74.2015 zmian budżetu Gminy Biała na 2015r. PDFProjekt uchwały Nr IX.74.2015.pdf 
75. IX.75.2015 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia   wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028PDFProjekt uchwały NR IX.75.2015.pdf  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
76. IX.76.2015 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji Stałych Rady Miejskiej w Białej na 2015r.  PDFProjekt uchwały Nr IX.76.2015.pdf 
77. IX.77.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFProjekt uchwały Nr IX.77.2015.pdf
78. IX.78.2015 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFProjekt uchwały Nr IX.78.2015.pdf
79 IX.79.2015 utworzenia w Gminie Biała odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Projekty uchwał z X sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.09.2015 r.

Lp.

Nr projektu uchwały

w sprawie:
80. PDFX.80.2015.pdf w sprawie przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała
81. PDFX.81.2015.pdf w sprawie w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.
82.

PDFX.82.2015.pdf

PDFuzasadnienie do uchwały.pdf

w sprawie uchylenia uchwały Nr XII/142/07 w sprawie ustalenia na terenie Gminy Biała stawki opłaty od posiadania psów, sposobu jej poboru i terminu płatności oraz zwolnień z tego podatku
83.

PDFX.83.2015.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X.83.2015.pdf zdnia 28 września 2015 r..pdf

zmian budżetu Gminy Biała na 2015r 
84.

PDFX.84.2015.pdf

PDFProjekt uchwały Nr X.84.2015 z dn.28.09 (1).pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2015-2028
85. PDFX.85.2015.pdf w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”
86. PDFX.86.2015.pdf w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do Sądu Rejowego w Prudniku na kadencję 2016 - 2019
87. PDFX.87.2015.pdf w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016 - 2019
88. PDFX.88.2015.pdf w sprawie zmian do Statutu Gminy Biała
89. PDFX.89.2015.pdf w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych na terenie gminy Biała poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publiczne
80 PDFProjekt uchwały Nr X.90.2015.pdf
 
 rozpatrzenia wezwania do usunięcia prawa
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biuała za rok szkolny 2014/2015PDFINFORMACJE OŚWIATA 2015.pdf

 

Projekty uchwał z XI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25.11.2015 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
90. XI.90.2015 stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze nie narusza ustaleń studiumPDFProjekt uchwały Nr XI.90.2015.pdf
91. XI.91.2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PogórzePDFProjekt uchwały Nr XI.91.2015.pdf
92. XI.92.2015 ustalenia na terenie Gminy Biała stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatkuPDFProjekt uchwały Nr XI.92.2015.pdf
93. XI.93.2015 ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XI.93.2015.pdf
94. XI.94.2015 o zmianie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2016 r.;PDFProjekt uchwały Nr XI.94.2015.pdf
95. XI.95.2015 określenia formularzy informacji i deklaracji podatkowych dla celów wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegoPDFProjekt uchwały Nr XI.95.2015.pdf
96. XI.96.2015 uchylenia uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Odwodnienie pobocza drogi powiatowej w Olbrachcicach”PDFProjekt uchwały Nr XI.96.2015.pdf
97. XI.97.2015 o zmianie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice – Olszynka w miejscowości Józefów”PDFProjekt uchwały Nr XI.97.2015.pdf
98. XI.98.2015 zmian budżetu Gminy Biała na 2015 rPDFProjekt uchwały Nr XI.98.2015.pdf
99. XI.99.2015 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015 – 2028PDFProjekt uchwały Nr XI.99.2015.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
100. XI.100.2015 trybu udzielania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystaniaPDFProjekt uchwały Nr XI.100.2015.pdf
101. XI.101.2015 uchwalenia Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rokPDFProjekt uchwały Nr XI.101.2015.pdf
102. XI.102.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XI.102.2015.pdf
103. XI.103.2015 ustanowienia zasad przyznawania diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XI.103.2015.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowejPDFInformaca Powiatowy Urząd Pracy.pdf

Informacja o stopniu zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres od 1.01.2015 do 30.09.2015PDFsprawozdanie z działalności 2015.pdf
Informacja o stanie ochrony p-poż w mieście i gminie Biała oraz realizacja zadań w tym zakresiePDFInformacja o stanie ochrony p-poż.pdf

Projekty uchwał z XII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23.12.2015 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
103. XII.103.2015 stwierdzenia , że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Pogórze nie narusza ustaleń studiumPDFProjekt uchwały NR XII.103.2015.pdf
104. XII.104.2015 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi PogórzePDFProjekt uchwały NR XII.104.2015.pdf
105. XII.105.2015 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016- 2028 r.PDFObjaśnienia do WPF.pdfPDFUCHWAŁA NR.pdf  PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
106. XII.106.2015 uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2016PDFProjekt uchwały NR XII.106.2015.pdf
107. XII.107.2015 nie wygasania wydatków w roku 2015PDFProjekt uchwały NR XII.107.2015.pdf
108. XII.108.2015 zmian budżetu Gminy Biała na 2015 r. PDFProjekt uchwały NR XII.108.2015.pdf
109. XII.109.2015 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Biała na lata 2015 – 2028 PDFProjekt uchwały Nr XII.109.2015.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa_.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF_.pdf
110. XII.110.2015 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok PDFProjekt uchwały NR XII.110.2015.pdf
111. XII.111.2015 przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia pod nazwą "Subregion Południowy"PDFProjekt uchwały NR XII.111.2015.pdf
112. XII.112.2015 ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez gminę Biała PDFProjekt uchwały NR XII.112.2015.pdf
113. XII.113.2015 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2016 r. PDFProjekt uchwały NR XII.113.2015.pdf

 

Projekty uchwał z XIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 26.02.2016 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
115 XIII.115.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. PDFProjekt uchwały Nr XIII.115.2016.pdf
116. XIII.116.2016 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 PDFProjekt uchwały Nr XIII.116.2016.pdf PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
117. XIII.117.2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała na 2016 rok PDFProjekt uchwały Nr XIII.117.2016.pdf
118. XIII.118.2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Odwodnienie drogi powiatowej nr 1202 O relacji Biała-Laskowice w miejscowości Olbrachcice” PDFProjekt uchwały Nr XIII.118.2016.pdf
119. XIII.119.2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1275 O relacji Dobroszewice-Olszynka w miejscowości Józefów” PDFProjekt uchwały Nr XIII.119.2016.pdf
120. XIII.120.2016 określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Biała. PDFProjekt uchwały Nr XIII.120.2016.pdf
121. XIII.121.2016 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 rok PDFProjekt uchwały Nr XIII.121.2016.pdf
122. XIII.122.2016 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2016 PDFProjekt uchwały Nr XIII.122.2016.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała za rok 2015 PDFInformacja z wykonania gminnego programu-1.pdf
ISprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2015 rok PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2015.pdf

 

Projekty uchwał z XIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 23.03.2016 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
124 XIV.124.2016 Uchwalenia Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020 
PDFProjekt uchwały Nr XIV.124.2016.pdf
125. XIV.125.2016 Uchwalenia strategii Rynku Pracy Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 
PDFProjekt uchwały Nr XIV.125.2016.pdf
126. XIV.126.2016 Uchwalenia strategii Rozwoju Społecznego Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo 
PDFProjekt uchwały Nr XIV.126.2016.pdf
127. XIV.127.2016 Uchwalenia strategii Rozwoju Transportu Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo
128. XIV.128.2016 Przyjęcia przez Gminę Biała Koncepcji zintegrowanego transportu publicznego
129. XIV.129.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r
PDFProjekt uchwała Nr XIV.129.2016.pdf
130. XIV.130.2016 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016
131. XIV.131.2016 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
PDFProjekt uchwała Nr XIV.131.2016.pdf
132. XIV.132.2016 ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej
PDFProjekt uchwała Nr XIII.132.2016.Kopia.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stopniu zaspakajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za 2015 rok PDFinformacja OPS 2015.pdf
Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu Gminnego Programu Wspierania RodzinyPDFInformacja GPWR.pdf
Informacja z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabilitacyjnego Caritas za 2015 rok.PDFinformacja Catitas.pdf

Projekty uchwał z XV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.04.2016 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
134 XV.134.2016 zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie miasta i gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XV.134.2016.pdf
135. XV.135.2016 Przyjęcia Planu Rozwoju i Modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2016 -2018PDFProjekt uchwały Nr XV.135.2016.pdf
136. XV.136.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.PDFProjekt uchwały Nr XV.136.2016.pdf
137. XV.137.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.PDFProjekt uchwały Nr XV.136.2016.pdf
138. XV.138.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 – 2028;PDFUCHWAŁA NR XV.pdf
PDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf
PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
139. XV.139.2016 stwierdzenia , że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała nie narusza ustaleń studiumPDFProjekt uchwały Nr XV.139.2016.pdf
140. XV.140.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała PDFProjekt uchwały Nr XV.140.2016.pdf
141. XV.141.2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta BiałaPDFProjekt uchwały Nr XV.141.2016.pdf
142. XV.142.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rokPDFProjekt uchwały Nr XV.142.2016.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Ocena zasobów pomocy społecznejPDFsprawozdanie ocena zasobów pomocy społecznej.pdf
Sprawozdanie z Programu współpracy z Organizacjami pozarządowymi za 2015 r.PDFSprawozdanie z organizacjami pozarządowymi za 2015.pdf
Informacja dotycząca funkcjonowania systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy BiałaPDFinformacja o systemie gospodarki odpadami za 2015 r.pdf
Informacja o działalności Spółki " Wodociągi i Kanalizacja" w Białej PDFInformacja WiK za 2015.pdf

 

Projekty uchwał z XVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.06.2016 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
144 XVI.144.2016 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2015 r. PDFProjekt uchwały Nr XVI.144.2016.pdf
145. XVI.145.2016 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2015 r.PDFProjekt uchwały NR XVI.145.2016.pdf
146. XVI.146.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.PDFProjekt uchwały Nr XVI.146.2016.pdf
147. XVI.147.2016 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 PDFProjekt uchwały Nr XVI.147.2016.pdfPDFWieloletnia Prognoza Finansowa.pdf PDFWykaz przedsięwzięć do WPF.pdf
148. XVI.148.2016  zaciągnięcia kredytu długoterminowego; PDFProjekt uchwały Nr XVI.148.2016.pdf
149. XVI.149.2016 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi prudnickiemu na realizację zadania „ Przebudowa chodnika w miejscowości Chrzelice” 
150. XVI.150.2016 przyjęcia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XVI.150.2016.pdf
151. XVI.151.2016 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała PDFProjekt uchwały Nr XVI.151.2016.pdf
152. XVI.152.2016 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów PDFProjekt uchwały Nr XVI.152.2016.pdf
153. XVI.153.2016 ustalenia wysokości stawek opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg dla dróg gminnych na terenie miasta i gminy Biała PDFProjekt uchwału NR XVI.153.2016.pdf
154. XVI.154.2016 przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” PDFProjekt uchwały Nr XVI.154.2016.pdf
155. XVI.155.2016 przyznania odznaki honorowej „ zasłużony dla Miasta i Gminy Biała” PDFProjekt uchwały NR XVI.155.2016.pdf

Projekty uchwał na  XVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.09.2016 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
159 XVII.159.2016 stwierdzenia, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Chrzelice nie narusza ustaleń studiumPDFProjekt uchwały Nr XVII.159.2016.pdf
160. XVII.160.2016 uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi ChrzelicePDFProjekt uchwały Nr XVII.160.2016.pdf
161. XVII.161.2016 przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Biała na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022”PDFProjekt uchwały Nr XVII.161.2016.pdf
162. XVII.162.2016 uchylenia uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoPDFProjekt uchwały Nr XVII.162.2016.pdf
163. XVII.163.2016 aciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020PDFProjekt uchwały Nr XVII.163.2016.pdf
164. XVII.164.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016r.PDFProjekt uchwały Nr XVII.164.2016.pdf
165. XVII.165.2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028PDFProjekt uchwały Nr XVII.165.2016.pdf
166. XVII.166.2016 przyjęcia Lokalnego programu rewitalizacji miasta Biała do roku 2023PDFProjekt uchwały Nr XVII.166.2016.pdf
167. XVII.167.2016 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2017 r.PDFProjekt uchwały Nr XVII.167.2016.pdf
168. XVII.168.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości , podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentówPDFProjekt uchwały Nr XVII.168.2016.pdf
169. XVII.169.2016 zwolnień z podatku od nieruchomości stanowiących regionalną pomoc inwestycyjną przeznaczoną dla małych , średnich i dużych przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XVII.169.2016.pdf
170. XVII.170.2016 wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo księgowej i organizacyjnej dla jednostek organizacyjnych Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XVII.170.2016.pdf
171. XVII.171.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Obsługi Szkół Samorządowych w Białej i nadania StatutuPDFProjekt uchwały Nr XVII.171.2016.pdf
172. XVII.172.2016 o zmianie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2016 rokPDFProjekt uchwały Nr XVII.172.2016.pdf

 Projekty uchwał na  XVIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 9.11.2016 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
176. XVIII.176.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.PDFProjekt uchwały Nr XVIII.176.2016.pdf
177. XVIII.177.2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 - 2028PDFProjekt uchwały NR XVIII.178.2016.pdf
178. XVIII.178.2016 ustalenia na terenie Gminy Białą stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień z tego podatkuPDFProjekt uchwały NR XVIII.178.2016.pdf
179. XVIII.179.2016 wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tek opłaty od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XVIII.179.2016.pdf
180. XVIII.180.2016 ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmantarza komunalnego w BiałejPDFProjekt uchwały Nr XVIII.180.2016.pdf
181. XVIII.181.2016 zmian Statutu Gminy Biała PDFProjekt uchwały Nr XVIII.181.2016.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony p-poż w Gminie Biała PDFInformacja o stanie bezpieczeństwa i ochrony p-poż.pdf

 Projekty uchwał na  XIX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 30.11.2016 r.

\

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
180. XIX.180.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r.PDFProjekt uchwały Nr XIX.181.2016.pdf
181. XIX.181.2016 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016-2028 .PDFProjekt uchwały Nr XIX.181.2016.pdf
182. XIX.182.2016 zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2016 r. PDFProjekt uchwały Nr XIX.182.2016.pdf
183. XIX.183.2016 rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3.ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok PDFProjekt uchwały Nr XIX.183.2016.pdf
184. XIX.184.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia Gminy Biała do Stowarzyszenia Partnerstwo Borów Niemodlińskich na warunkach członka zwyczajnego PDFProjekt uchwały NR XIX.184.2016.pdf
185. XIX.185.2016 poparcia apelu Rady Gminy Dobrzeń Wielki do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dobrzeń Wielki PDFProjekt uchwały Nr XIX.185.2016.pdf
186. XIX.186.2016 poparcia apelu Rady Gminy Komprachcice do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Komprachcice PDFProjekt uchwały NR XIX.186.2016.pdf
187. XIX.187.2016 poparcia apelu Rady Miejskiej w Prószkowie do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Prószków PDFProjekt uchwały NR XIX.187.2016.pdf
188. XIX.188.2016 poparcia apelu Rady Gminy Dąbrowa do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic Gminy Dąbrowa PDFProjekt uchwały Nr XIX.188.2016.pdf
189 XIX.189.2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFProjekt uchwały Nr XIX.189.2016.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
PDFInformacja o stanie bezrobocia w gminie Biała.pdf
 
PDFInformacja z działalności GCK 2016.pdf
 

 Projekty uchwał na  XX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.12.2016 r.

\

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
188. XX.188.2016 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 PDFProjekt uchwały Nr XX.188.2016.pdf
189. XX.89.2016 zmian budżetu Gminy Biała na 2016 r. PDFProjekt uchwały NR XX.189.2016.pdf
190. XX.190.2016 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2016 -2028 PDFProjekt uchwały Nr XX.190.2016.pdf
191. XX.191.2016 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 PDFProjekt uchwały NR XX.191.2016.pdf
192. XX.192.2016 uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2017 PDFProjekt uchwały NR XX.192.2016.pdf
193. XX.193.2016 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r PDFProjekt uchwały NR XX.193.2016.pdf
194. XX.194.2016 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania PDFProjekt uchwały NR XX.194.2016.pdf
195. XX.195.2016 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso PDFProjekt uchwały NR XX.195.2016.pdf
196. XX.196.2016 uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Biała na lata 2017-2021 PDFProjekt uchwały Nr XX.196.2016.pdf
197 XX.197.2016 wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 -2020 PDFProjekt uchwały NR XX.197.2016.pdf
198 XX.198.2016 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała PDFProjekt uchwały NR XX.198.2016.pdf
199 XX.199.2016 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2017 r. PDFProjekt uchwały Nr XX.199.2016.pdf

 

 

 Projekty uchwał na  XXI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.01.2017 r.

\

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
202. XXI.202.2037 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadań na drogach i chodnikach powiatowych PDFProjekt uchwały Nr XXI.202.2017.pdf
203. XXI.203.2037 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.  PDFProjekt uchwały Nr XXI.203.2017.pdf
204. XXI.204.2037 zaciągnięcia kredytu długoterminowego  PDFProjekt uchwały Nr XXI.204.2017.pdf
205. XXI.205.2037 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r  PDFProjekt uchwały Nr XXI.205.2017.pdf
206. XXI.206.2037 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028  PDFProjekt uchwały NR XXI.206.2017.pdf
207. XXI.207.2037 o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r  PDFProjekt uchwały Nr XXI.207.2017.pdf
208. XXI.208.2037 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2017 rok  PDFProjekt uchwały Nr XXI.208.2017.pdf
209. XXI.209.2037 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na rok 2017  PDFProjekt uchwały NR XXI.209.2017.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:

 

 

 Projekty uchwał na  XXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 31.03.2017 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
211. XXII.211.2017 zasad przyznawania usług opiekuńczych oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania PDFprojekt uchwały XXII.211.2017.pdf
212. XXII.212.2017 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. PDFProjekt uchwały Nr XXII.212.2017.pdf
213. XXII.213.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 – 2028  PDFProjekt uchwały Nr XXII.213.2017.pdf
214. XXII.214.2017 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego  PDFProjekt uchwały NR XXII.214.2017.pdf
215. XXII.215.2017 wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego  PDFprojekt uchwały Nr XXII.215.2017.pdf
216. XXII.216.2017 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała  PDFProjekt uchwały Nr XXII.216.2017.pdf
217. XXII.217.2017 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  PDFProjekt uchwały Nr XXII.217.2017.pdf
218. XXII.218.2017 dostosowania sieci szkól podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego  PDFProjekt uchwały Nr XXII.218.2017.pdf
219. XXII.219.2017 ustalenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Biała  PDFProjekt uchwały Nr XXII.219.2017.pdf
220. XXII.220.2017 określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Biała  PDFProjekt uchwały Nr XXII.220.2017.pdf
221. XXII.221.2017 wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy PDFProjekt uchwały Nr XXII.221.2017.pdf
    Inne materiały na sesje
    PDFInformacja o stopniu zaspokajania 2016.pdf
    PDFinformacja - piecza 2016.pdf
    PDFRAPORT Z MONITORINGU STRATEGII ROZWOJU GMINY BIAŁA.pdf
     

Projekty uchwał na  XXIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 27.04.2017 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
222. XXIII.222.2017 przedłużenia czasu obowiązywania dotychczsowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ściekówPDFProjekt uchwały Nr XXIII.222.2017.pdf
223. XXIII.223.2017 przyjęcia Gminnego programu Wspierania Rodziny na lata 2017 -2019PDFProjekt uchwały Nr XXIII.223.2017.pdf
224. XXIII.224.2017 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XXIII.224.2017.pdf
225. XXIII.225.2017 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbirania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadówPDFProjekt uchwały Nr XXIII.225.2017.pdf
265. XXIII.226.2017 uchylenia uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028PDFProjekt uchwały Nr XXIII.226.2017.pdf
227. XXIII.227.2017 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.PDFProjekt uchwały Nr XXIII.227.2017.pdf
228. XXIII.228.2017 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017-2028PDFProjekt uchwały Nr XXIII.228.2017.pdf
    Inne materiały na sesję
    Ocena zasobów pomocy społecznejPDFOcena zasobów pomocy społecznejza 2016 r..pdf
    Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016 r.PDFSprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2016.pdf
    Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy BiałaPDFanaliza o systemie gospodarki odpadami za 2016r..pdf
    Informacja o działalności Spółki " Wodociągi i Kanalizacja"  w Białej PDFSprawozdanie 2016.pdf

 

 

Projekty uchwał na  XXIV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.06.2017 r.

 

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
234. XXIV.234.2017 zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2016 rok  PDFProjekt uchwały NR XIV.234.2017zipx.pdf
235. XXIV.235.2017 udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2016 r.  PDFProjekt uchwały NR XXIV.235.2017.pdf
236. XXIV.236.2017 stwierdzenia, że zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała, nie narusza ustaleń studium PDFProjekt uchwały NR XXIV.236.2017.pdf
237. XXIV.237.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Biała PDFProjekt uchwały NR XXIV.237.2017.pdf
238. XXIV.238.2017 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r. PDFProjekt uchwały NR XXIV.238.2017.pdf
239. XXIV.239.2017 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 PDFProjekt uchwały Nr XXIV.239.2017.pdf
240. XXIV.240.2017 o zmianie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XXIV.240.2017.pdf
241. XXIV.241.2017 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek funkcjonujących na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania PDFProjekt uchwały NR XXIV.241.2017.pdf
242. XXIV.242.2017 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała PDFProjekt uchwały NR XXIV.242.2017.pdf
243. XXIV.243.2017 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała PDFProjekt uchwały NR XXIV.243.2017 .pdf
244. XXIV.244.2017 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała PDFProjekt uchwały Nr XXIV.244.2017.pdf
245. XXIV.245.2017 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Biała PDFProjekt uchwały Nr XXIV.245.2017.pdf
246. XXIV.246.2017 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik PDFProjekt uchwały NR XXIV.246.2017.pdf
247. XXIV.247.2017 zmiany nazwy ulicy w miejscowości Łącznik PDFProjekt uchwały Nr XXIV.247.2017.pdf
248. XXIV.248.2017 przekazania pisma według właściwości PDFProjekt uchwały NR XXIV.248.2017.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Biała za 2016 r. PDFSprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r..pdf
Bilans jednostki budżetowejPDFBilans jednostki budżetowej.pdf
Bilans z wykonania budżetuPDFBilans z wykonania budżetu.pdf
Rachunek zysków i stratPDFRachunek zysków i strat.pdf
Zestawienie zmian funduszu PDFZestawienie zmian funduszu.pdf

Projekty uchwał na  XXV sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 22.09.2017 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
249. XXV.248.2017 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.PDFProjekt uchwały Nr XXV.248.2017.pdf
250. XXIV.249.2017 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028PDFProjekt uchwały NR XXV.249.2017.pdf
251. XXIV.250.2017 zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoPDFProjekt uchwały NR XXV.250.2017.pdf
 
252. XXIV.251.2017 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Biała na 2018 r.PDFProjekt uchwały NR XXV.251.2017.pdf
253. XXIV.252.2017 ustalenia regulaminu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia stanowiącego mienie gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XXV.252,2017.pdf
254. XXIV.253.2017 upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. TysiącleciaPDFProjekt uchwały NR XXV.253.2017.pdf
255. XXIV.254.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XXV.254.2017.pdf
256. XXIV.255.2017 upoważnienia Komsji rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącegoPDFProjekt uchwały Nr XXV.255.2017.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Biała za I półrocze 2017 r. i o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowejPDFZarządzenie Nr OR.0050.541.pdf
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Biała za rok szkolny 2016/2017PDFINFORMACJE OŚWIATA 2017.pdf

 

Projekty uchwał na  XXVI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.11.2017 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
257. XXVI.256.2017 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.  PDFProjekt uchwały Nr XXVI.256.2017.pdf
258. XXVI.257.2017 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028 PDFProjekt uchwały NR XXVI.257.2017.pdf
259. XXVI.258.2017 Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok PDFProjekt uchwały NR XXVI.258.2017.pdf
 
260. XXVI.259.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz terminu płatności dla inkasentów PDFProjekt uchwały NR XXVI.259.2017.pdf
261. XXVI.260.2017 zmieniająca uchwalę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności , zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XXVI.260.2017.pdf
262. XXVI.261.2017 upoważnienia Burmistrza Białej do ustalenia zasad odpłatności z tytułu korzystania z zespołu boisk sportowych w Białej przy ul. Tysiąclecia PDFProjekt uchwały NR XXVI.261.2017.pdf
263. XXVI.262.2017 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso PDFProjekt uchwały NR XXVI.262.2017.pdf
264. XXVI.263.2017 wprowadzenia opłaty prolongacyjnej PDFProjekt uchwały NR XXVI.263.2017.pdf
265. XXVI.264.2017 dopuszczenia zapłaty podatków za pomocą instrumentu płatniczego PDFProjekt uchwały NR XXVI.264.2017.pdf
266. XXVI.265.2017 stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Jarosława Iwaszkiewicza w Białej PDFProjekt uchwały NR XXVI.265.2017.pdf
267. XXVI.266.2017 upoważnienia Komsji rewizyjnej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącegoPDFProjekt uchwały Nr XXV.255.2017.pdfstwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Filipa Roboty w Łączniku w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Filipa Roboty w Łączniku PDFProjekt uchwały NR XXVI.266.2017.pdf
268. XXVI.267.2017 objęcia członkostwa w Klastrze Energii Biała Energetyka PDFProjekt uchwały NR XXVI.267.2017.pdf
269. XXVI.268.2017 rozpatrzenia skargi wniesionej na działalność Burmistrza Białej PDFProjekt uchwały NR XXVI.268.2017.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji O stopniu zaspokojenia potrzeb w zakresie kultury, sportu, turystyki i rekreacji w mieście i gminie Biała za okres 01.01.2017 - 31.10.2017 PDFInformacja GCK.pdf
Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Prudniku w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej PDFInformacja o stanie bezrobocia w Gminie Biała.pdf
Informacja o stanie bezpieczeństwa publicznego i ochrony p-poż. w mieście i w gminie Biała oraz realizacja zadań w tym zakresie PDFInformacja ppoz 2017.pdf
 

Projekty uchwał na  XXVII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.12.2017 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
270. XXVII.269.2017 zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFProjekt uchwały Nr XXVII.269.2017.pdf
271. XXVII.270.2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Kilińskiego w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 PDFProjekt uchwały NrXXVII.270.2017.pdf
272. XXVII.271.2017 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania „ Przebudowa drogi gminnej ulicy Opolskiej w Białej” realizowanego z środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020   PDFProjekt uchwały Nr XXVII.271.2017.pdf
273. XXVII.272.2017 zmian budżetu Gminy Biała na 2017 r.  PDFProjekt uchwały Nr XXVII.272.2017.pdf
274. XXVII.273.2017 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2017 -2028  PDFProjekt uchwały Nr XXVII.273.2017.pdf
275. XXVII.274.2017 uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028  PDF   Zarządzenie Nr OR.0050.585.2017 Burmistrza Białej z dnia 03-11-2017 w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Biała na 2017 r..pdf
276. XXVII.275.2017 uchwały budżetowej Gminy Biała na rok kalendarzowy 2018. PDFProjekt uchwały Nr XXVII.275.2017.pdf
277. XXVII.276.2017 uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Biała na 2017 r. PDFProjekt uchwały NR XXVII.276.2017.pdf
278. XXVII.277.2017 ustalenia szczegółowych zasad podnoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym PDFProjekt uchwały Nr XXVII.277.2017.pdf
279. XXVII.278.2017 trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania"  PDFProjekt uchwały Nr XXVII.278.2017.pdf
280. XXVII.279.2017 uchwalenia ramowego planu pracy Rady Miejskiej w Białej na 2018 r. PDFProjekt uchwały Nr XXVII.279.2017.pdf

Projekty uchwał na  XXVIIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 09.02.2018 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
281. XXVIII.280.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFProjekt uchwały NR XXVIII.280.2018.pdf
282. XXVIII.281.2018 zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. PDFProjekt uchwały NR XXVIII.281.2018.pdf
 
283. XXVIII.282.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 PDFProjekt uchwały Nr XXVIII.282.2018.pdf

 
284. XXVIII.283.2018 określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Biała  PDFProjekt uchwały NR XXVIII.283.2018.pdf
285. XXVIII.284.2018 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała PDFProjekt uchwały NR XXVIII.284.2018.pdf
286. XXVIII.285.2018 zmieniająca uchwalę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Biała, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania PDFProjekt uchwały NR XXVIII.285.2018.pdf
287. XXVIII.286.2018 upoważnienia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego dotyczącego skargi na bezczynność Burmistrza Białej PDFProjekt uchwały NR XXVIII.286.2018.pdf
288. XXVIII.287.2018 zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok PDFProjekt uchwały Nr XXVIII.287.2018.pdf
289. XXVIII.288.2018 zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Białej na 2018 rok PDFProjekt uchwały NR XXVIII.288.2018.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała PDFInformacja dotycząca realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Biała.pdf

Projekty uchwał na  XXIX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 28 marca 2018 r.

 

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
290. XIX.289.2018 udzielenia pożyczki długoterminowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łączniku PDFProjekt uchwały Nr XXIX.289.2018.pdf
291. XIX.290.2018 zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu PDFProjekt uchwały NR XXIX.290.2018.pdf
292. XIX.291.2018 zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFProjekt uchwały Nr XXIX.291.2018.pdf
293. XIX.292.2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania budowa chodnika powiatowego w miejscowości Olbrachcice PDFProjekt uchwały Nr XXIX.292.2018.pdf
294. XIX.293.2018 udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Prudnickiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1206 O na odcinku Biała – Górka Prudnicka” PDFProjekt uchwały NR XXIX.293.2018.pdf
295. XIX.294.2018 udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Opolskiego na opracowanie dokumentacji na rozbudowę drogi w miejscowości Pogórze PDFProjekt uchwały NR XXIX.294.2018.pdf
296. XIX.295.2018 zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r PDFProjekt uchwały NR XXIX.295.2018.pdf
297. XIX.296.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 PDFProjekt uchwały Nr XXIX.296.2018.pdf
298. XIX.297.2018 zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso PDFProjekt uchwały Nr XXIX.297.2018.pdf
299. XIX.298.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów, wysokości wynagradzania za inkaso oraz określenia terminu płatności dla inkasentów PDFProjekt uchwały NR XXIX.298.2018.pdf
300. XIX.299.2018 o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagradzania za inkaso PDFProjekt uchwały Nr XXIX.299.2018.pdf
301. XIX.300.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej, zasad poboru i terminu jej płatności, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości ich wynagradzania za inkaso oraz zwolnień z opłaty targowej na terenie gminy Biała PDFProjekt uchwały Nr XXIX.300.2018.pdf
302. XIX.301.2018 przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Biała PDFProjekt uchwały Nr XXIX.301.2018.pdf
303. XIX.302.2018 podziału Gminy Biała na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu PDFProjekt uchwały Nr XXIX.302.2018.pdf
304. XIX.303.2018 podziału Gminy Biała na stałe obwody glosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych PDFProjekt uchwały Nr XXIX.303.2018.pdf
305. XIX.304.2018 określenia zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Biała na realizację inwestycji polegających na wymianie węglowych źródeł ogrzewania na ekologiczne. PDFProjekt uchwałuy NR XXIX.304.2018.pdf
306. XIX.305.2018 zaopiniowania projektu planu ochrony dla rezerwatu przyrody „ Jeleni Dwór” PDFProjekt uchwały Nr XXIX.305.2018.pdf
307. XIX.306.2018 przyjęcia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw PDFProjekt uchwały Nr XXIX.306.2018.pdf
308. XIX.307.2018 ustalenia wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Biała PDFProjekt uchwały Nr XXIX.307.2018.pdf
309. XIX.308.2018 rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmistrza Białej PDFProjekt uchwały NR XXIX.308.2018..pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja sprawozdawcza z działalności Stacji Opieki i Gabinetu Rehabililitacyjnego CARITAS za 2017 r.  PDFInformacja Caritas.pdf
Informacja o stopniu zaspokajania pomocy i opieki społecznej w gminie Biała za rok 2017 PDFinformacja 2017.pdf
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GMINNEGO PROGRAMU WSPIERANIA RODZINY za 2017 r. PDFpiecza zastępcza 2017.pdf
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Białej za 2017 rok PDFSprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017.pdf 

 Projekty uchwał na  XXX sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 25.05.2018 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
310. XXX.308.2018 zmian budżetu Gminy Biała na 2018 rPDFProjekt uchwały Nr XXX.308.2018.pdf
311. XXX.309.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028PDFProjekt uchwały Nr XXX.309.2018.pdf
312. XXX.310.2018 przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Gminy Biała na lata 2018-2020PDFProjekt uchwały Nr XXX.310.2018.pdf
313. XXX.311.2018 zmiany Statutu Gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XXX.311.2018.pdf
314. XXX.312.2018 określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała PDFProjekt uchwały Nr XXX.312.2018.pdf
315. XXX.313.2018 określenia sezonu kąpielowego na rok 2018 na terenie Gminy Biała. PDFProjekt uchwały NR XXX.313.2018.pdf
316. XXX.314.2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowegoPDFProjekt uchwały Nr XXX.314.2018.pdf
    Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
    Ocena zasobów pomocy społecznejPDFOcena zasobów pomocy społecznej.pdf
    Sprawozdanie z Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017 r. PDFSprawozdanie z programu współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za 2017.pdf
    Analiza stanu systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Biała PDFanaliza o systemie gosp. odpadami za 2017r ..pdf

Projekty uchwał na  XXXI sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 29.06.2018 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
317. XXXI.315.2018 Zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Biała oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Biała za 2017 rzmian budżetu Gminy Biała na 2018 r  PDFProjekt uchwały NR XXXI.315.2018.pdf
318. XXXI.316.2018 Udzielenia absolutorium Burmistrzowi Białej za 2017 r PDFProjekt uchwały Nr XXXI.316.2018.pdf
319. XXXI.317.2018 Zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r PDFProjekt uchwały NR XXXI.317.2018.pdf
320. XXXI.318.2018 Przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego do zaopiniowania organu regulacyjnego PDFProjekt uchwały NR XXXI.318.2018.pdf
321. XXXI.319.2018 Ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XXXI.319.2018.pdf
322. XXXI.320.2018 Zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XXXI.320.2018.pdf
323. XXXI.321.2018 Określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej na terenie Gminy Biała. PDFProjekt uchwały Nr XXXI.321.2018.pdf
324. XXXI.322.2018 O zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Biała PDFProjekt uchwały Nr XXXI.322.2018.pdf
325. XXXI.323.2018 Wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XXXI.323.2018.pdf
326. XXXI.324.2018 Wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy BiałaPDFProjekt uchwały Nr XXXI.324.2018.pdf
327. XXXI.325.2018 Ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Białej PDFProjekt uchwały NR XXXI.325.2018.pdf
Inne dokumenty i informacje przedstawiane na sesji:
Informacja o działalności Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w BiałejPDFInformacja o działalności WiK w Białej za 2017.pdf

Projekty uchwał na  XXXII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 14.09.2018 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
328. XXXII.326.2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego.PDFProjekt uchwały NR XXXII.326.2018.pdf
329. XXXII.327.2018 zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. PDFProjekt uchwały Nr XXXII.327.2018.pdf
330. XXXII.328.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 PDFProjekt uchwały NR XXXII.328.2018.pdf
331. XXXII.329.2018 ustalenia stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Biała na 2019 r. PDFProjekt uchwały NR XXXII.329.2018.pdf
332. XXXII.330.2018 utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. PDFProjekt uchwały NR XXXII.330.2018.pdf
333. XXXII.331.2018  zmieniająca uchwałę w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy BiałaPDFProjekt uchwały NR XXXII.331.2018.pdf
334. XXXII.332.2018 upoważnienia do załatwienia indywidualnych spraw w zakresie administracji publicznej   PDFProjekt uchwały NR XXXII.332.2018.pdf
335. XXXII.333.2018   pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Białej PDFProjekt uchwały Nr XXXII.333.2018.pdf
     

Projekty uchwał na  XXXIIII sesji Rady Miejskiej w Białej w dniu 12.10.2018 r.

Lp.

Nr projektu

uchwały

w sprawie:
336. XXXIII.336.2018 o zmianie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego PDFProjekt uchwały Nr XXXIII.336.2018.pdf
337 XXXIII.337.2018 zmian budżetu Gminy Biała na 2018 r. PDFProjekt uchwały NR XXXIII.337.2018.pdf
338. XXXIII.338.2018 zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Biała na lata 2018 -2028 PDFProjekt uchwały Nr XXXIII.338.2018.pdf
339. XXXIII.339.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Biała. PDFProjekt uchwały NR XXXIII.339.2018.pdf
340. XXXIII.340.2018 uzmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu finansowania sportu na terenie gminy Biała PDFProjekt uchwały NR XXXIII.340.2018.pdf
341. XXXIII.341.2018 pozostawienia bez rozpatrzenia anonimowej skargi na działalność Burmistrza Białej PDFProjekt uchwały Nr XXXIII.341.2018.pdf