Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu opieki i terapii nad osobami chorymi, niepełnosprawnymi, starszymi, samotnymi i chorymi na rok 2015

BURMISTRZ  BIAŁEJ

działając na podstawie art.25 ust.1 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.2013.182) oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2014.1118) oraz Uchwały Nr XXXIV.390.2014 Rady Miejskiej w Białej z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie "Rocznego programu współpracy Gminy Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok” .


            OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT


na realizację zadań publicznych skierowany do:
1) organizacji pozarządowych i  innych podmiotów prowadzących działalność pożytku  publicznego w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku  publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2014.1118)
2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenia działalności pożytku  publicznego


I. Rodzaj zadań i wysokość środków  publicznych na realizację zadań w okresie od  dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2015r.
1. Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza
2  Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i   starszych.

Zakres zadania  „Ambulatoryjna i domowa terapia oraz rehabilitacja lecznicza”:
1) usprawnienie lecznicze i rehabilitacja ruchowa pacjentów,
2) tworzenie łatwo i ogólnie dostępnych stanowisk usprawnienia leczniczego,
3) gimnastyka lecznicza i korekcyjna dzieci i młodzieży szkolnej,
4) integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem.

Wysokość środków publicznych na realizację zadania w roku 2015 :  70,000,00 zł

W 2013r. i 2014r. powyższe zadanie realizowane było przez Caritas Diecezji Opolskiej w Opolu – Gabinet Rehabilitacyjny w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w 2013r. : 69 000,00 zł , w 2014r.   69.000,00 zł.

Zakres zadania „Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych, niepełnosprawnych, samotnych i  starszych” :
1) opieka pielęgniarska nad osobami chorymi, starszymi, niepełnosprawnymi w miejscu ich  przebywania, poradnictwo w sprawach medycznych, higienicznych i odżywiania,
2) organizowanie pomocy potrzebującym,
3) wypożyczanie sprzętu medycznego i  rehabilitacyjnego,
4) współpracę z placówkami pomocy społecznej i służby zdrowia.

Wysokość środków publicznych na realizacje zadania w roku 2015 : 50.000,00 zł

W roku 2013 i 2014r.powyższe zadanie realizowane było przez  Caritas Diecezji Opolskiej – Stacja Opieki Caritas w Białej.
Wysokość przyznanej dotacji w roku 2013 - 50.000,00 zł., w 2014r. – 50 000,00 zł.


II. Termin i warunki realizacji zadań:

1.Termin realizacji  dwóch  wyżej wymienionych zadań: od dnia podpisania umowy do 31.12.2015r.
2. Miejsce realizacji zadań: Gmina Biała
3. Podmiot składający ofertę:
1) wykonuje zadanie samodzielnie,
2) posiada możliwości kadrowe i techniczne do realizacji zadania,
3) posiada doświadczenie w realizacji zadania,
4) posiada szczegółowy program realizacji zadania
5) posiada środki własne na udział w realizacji  zadania,

III. Zasady przyznania dotacji:

1. Oferty opiniuje Komisja Konkursowa powołana przez Burmistrza Białej.
2. Decyzje o przyznaniu dotacji i jej wysokości podejmuje Burmistrz Białej po zapoznaniu się    z opinią Komisji Konkursowej.
3. Informacja o wyniku konkursu zostaje ogłoszona poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  w siedzibie Urzędu Miejskiego  oraz zamieszczenie na stronie internetowej  www.bip.biala.gmina.pl.

IV. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2015r. w zaklejonych kopertach z napisem: „Konkurs na realizację zadania………………… ……………………(wymienić nazwę zadania) w sekretariacie (pok. Nr 13) Urzędu Miejskiego w Białej ul. Rynek Nr 10 w godz. od 7.30 do 15.30 lub pocztą na wyżej wymieniony adres. Liczy się data wpływu do Sekretariatu Urzędu.


V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

1. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu 30 dni licząc od końcowego terminu składania  ofert.
2. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.
3. W toku rozpatrywania ofert oferenci mogą być poproszeni o złożenie dodatkowych  dokumentów, informacji lub wyjaśnień.
2. Złożenie oferty o środki finansowe nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości, a która występuje podmiot.
3. Przy ocenie zgłoszonych ofert stosowane będą następujące kryteria:
1) sposób realizacji zadania,
2) posiadane zasoby kadrowe
3) doświadczenie w  realizacji tego typu zadania,
4) koszty realizacji zadania
Dokonując oceny ofert przyznaje się punkty od 0 do 3 za każde kryterium . O wyborze oferty decyduje ilość przyznanych punktów. Szczegółowe zasady oceny  i wyboru oferty   zawiera Regulamin Konkursu.
4. Koszty przygotowania oferty ponosi oferent.
5. Podstawą przyznania dotacji wybranemu oferentowi oraz szczegółowe warunki realizacji i rozliczenia zadania określi umowa zawarta pomiędzy Burmistrzem a wybranym  podmiotem.
6. Oferty winny być złożone na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. 2011.6.25) i podpisane przez osobę lub osoby uprawnione na podstawie  aktualnych pełnomocnictw do składania oświadczeń w imieniu oferenta.
7. Oferty sporządzone wadliwie lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji pozostają bez rozpatrzenia.
8. Od decyzji Burmistrza Białej  podmiotowi biorącemu udział w konkursie nie przysługuje odwołanie.

VI. Do oferty należy dołączyć:

1) szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego do realizacji zadania zawierający opis  planowanego działania,
2) informacje o terminie i miejscu realizacji zadania,
3) informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację  zadania,
4) kalkulacje przewidywanych kosztów realizacji zadania,
5) informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację danego zadania,
6) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
7) aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego ważny 3 miesiące od daty wystawienia,
8) kopię statutu potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
9)  sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności oferenta za ubiegły rok – lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za miniony okres,
10) oświadczenie oferenta, że nie dotyczy go ograniczenie podlegające sankcji z art. 145 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240)
11) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 
VII. Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Burmistrz Białej
Edward Plicko


PDFOgłoszenie o roztrzygnięciu konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2015.pdf