Przejdź do treści strony WCAG

Zaproszenie do rokowań na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14

ZAPROSZENIE DO ROKOWAŃ

Burmistrz Białej ogłasza, że w dniu 4 marca 2015 roku o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędą się rokowania na sprzedaż lokalu użytkowego 4u położonego w Białej ul. Rynek 14

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal użytkowy 4u położony w Białej ul. Rynek 14. Lokal położony jest na parterze budynku , składa się z: 1 pomieszczenia o pow. użytkowej 20,63 m2. Lokal wyposażony jest w instalacje: e.e, wodociągową oraz ogrzewanie C.O. ( brak WC, zaplecza magazynowego i socjalnego). Lokal substandardowy, do remontu. Stan techniczno-funkcjonalny elementów wykończeniowych lokalu- zużyte technicznie. Lokal przeznaczony jest do użytkowania jako lokal użytkowy. Wraz z lokalem użytkowym zostanie zbyty udział wynoszący 30/1000 części w działce 1100 m. 18 o pow. 0,0465 ha oraz w częściach wspólnych budynku. Nieruchomość KW OP1P/00039694/9 nie jest obciążona na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich.

W planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Biała teren na którym położony jest budynek, w którym znajduje się lokal użytkowy, oznaczony jest symbolem ,,UM” co oznacza teren zabudowy usługowo-mieszkaniowej

Wartość nieruchomości podlegająca rokowaniom wynosi 22 899,00 zł

Terminy przeprowadzonych przetargów na zbycie w/w nieruchomości

I przetarg 10 października 2014 roku, II przetarg 19 grudnia 2014 roku

Przetargi zakończyły się wynikiem negatywnym.

Ogłoszenie podlega obwieszczeniu od dnia 28 stycznia do 27 lutego 2015 r.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie tut. urzędu Biała ul. Rynek 10 pokój nr 13 do dnia 27 lutego 2015 roku do godziny 1000 z napisem ,,Rokowania – lokal użytkowy 1u w Białej ul. Rynek 13”

Z g ł o s z e n i e powinno zawierać

  • imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

  • datę sporządzenia zgłoszenia

  • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

  • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym zbywanej nieruchomości oraz z warunkami rokowań i przyjmuje je bez zastrzeżeń

  • aktualny wypis z rejestru sądowego lub zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarczej – w przypadku gdy uczestnikiem rokowań jest podmiot gospodarczy

( potwierdzona kserokopia dokumentu- oryginał do wglądu w dniu rokowań)

Do koperty zawierającej zgłoszenie należy dołączyć kserokopię dowodu wpłaty zaliczki.

Uwaga ! Zgłoszenia z zaproponowaną ceną niższą niż 40% wartości nieruchomości netto podanej do rokowań nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki w wysokości 2300,00 zł na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej najpóźniej do dnia 27 lutego 2015 roku do godziny 1000. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy

Wpłacona zaliczka podlega :

  • zaliczeniu na poczet ceny nabycia nieruchomości zaproponowanej przez zgłaszającego, który wygra rokowania

  • zwrotowi pozostałym zgłaszającym, którzy rokowań nie wygrają

  • przepadkowi, jeżeli osoba która wygra rokowania, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej w wyznaczonym terminie

Rokowania są prowadzone, chociażby wpłynęło tylko 1 zgłoszenie spełniające warunki określone w niniejszym ogłoszeniu.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ustalona z nabywcą nieruchomości cena, podlega zapłacie (po odliczeniu zaliczki ) na konto Gminy Biała w Banku Spółdzielczym w Białej nr konta 29 8903 0002 2001 0000 2020 0002 nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Nabywca ponosi koszty notarialne i sądowe. Uczestnik rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem rokowań do Wojewody za pośrednictwem Burmistrza Białej w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia lub powiadomienia pisemnego o wyniku rokowań.

W związku z tym, że uczestnicy mogą składać dodatkowe ustne oferty cenowe oraz wyjaśnienia i dokumenty z a p r a s z a m oferentów do osobistego u d z i a ł u

w rokowaniach.

Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w pokoju nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

 

Biała, 2015-01-23