Przejdź do treści strony WCAG

I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz Białej ogłasza I przetarg ofertowy na prawo do najmu lokalu użytkowego w Białej przy ul. 1 Maja 34 o pow. użytkowej 30,62 m2 . Oferty należy składać, w zamkniętych kopertach, do dnia 19.03.2015 r. do godz. 14.00 w sekretariacie tut. Urzędu ( pokój nr 13 ) na adres: Urząd Miejski w Białej, 48 – 210 Biała, ul. Rynek 10 z zaznaczeniem na kopercie: „Przetarg ofertowy na lokal użytkowy przy ul. 1 Maja 34 w Białej”.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.03.2015 r. o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu, pokój nr 3 ( parter ).

Prace remontowo-adaptacyjne w lokalu przyszły najemca wykona na własny koszt po uzyskaniu stosownych zezwoleń.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

Burmistrz Białej
Edward Plicko