Przejdź do treści strony WCAG

Wybory ławników 2016 - 2019

PDFUchwała Nr X.86.2015.pdf w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku na kadencję 2016 - 2019


INFORMACJA
dotycząca wyborów ławników sądowych
na kadencje 2016- 2019

 

Urząd Miejski w Białej informuje,
w dniu 30 czerwca 2015r.
upływa termin zgłaszania Radzie Miejskiej w Białej kandydatów na ławników
na kadencję 2016-2019

 

Rada Miejska w Białej do końca października br. na sesji w głosowaniu tajnym wybierze 2 ławników do Sądu Rejonowego w Prudniku

Liczbę ławników do wybrania przez Radę Miejską w Białej określił Prezes Sądu Okręgowego w Opolu.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany, ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku ;
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie zawodowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, województwa, powiatu.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

 

KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania kandydatów na ławników są:

 1. prezesi właściwych sądów,
 2. stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych,
 3. co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Zgłoszenia dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby, (Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi kandydat na ławnika.)
 2. oświadczenie kandydata , że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt. 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji opatrzony, aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę (osób popierających) zawierającą imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny Pesel, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą spełniały wymagań formalnych Rada Miejska w Białej podejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dalszego biegu.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015r.

 

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Białej po 30 czerwca 2015r. nie zostaną przez radę rozpatrzone.

 

WZORY DOKUMENTÓW DO POBRANIA

 

Wzory druków można również otrzymać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój Nr 17 - II piętro

 

GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY

Wypełnione karty zgłoszenia wraz z załącznikami należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Białej – pokój Nr 17 w godzinach pracy Urzędu.

Informacje dotyczące zasad obowiązujących przy zgłaszaniu kandydatów na ławników można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej, pokój Nr 17 , nr tel. 77-4388551, 77-4388537.

 

Grażyna Biały
Sekretarz Gminy Biała