Przejdź do treści strony WCAG

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała

Biała: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała. Numer ogłoszenia: 174990 - 2015; data zamieszczenia: 13.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V zamówienia publicznego
  zawarcia umowy ramowej
  ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Biała , ul. Rynek 10/2, 48-210 Biała, woj. opolskie, tel. 77 4388542, 4388540, faks 77 4387679.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.biala.gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych Gmina Biała.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 zł na sfinansowanie wydatków majątkowych: budowę drogi gminnej w Białej, ul. Wodociągowa - 400.000 zł budowę drogi transportu rolnego w Chrzelicach - 281.000 zł Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 681.000,00 PLN na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2015r. Spłata kredytu wraz z odsetkami nastąpi w latach 2016-2021 Na następujących zasadach: Okres kredytowania około 72 miesięcy tj. od podpisania umowy o kredyt do momentu spłaty ostatniej raty tj. do 31 lipca 2021 r. Wypłata kredytu nastąpi w kwotach i terminach wskazanych przez kredytobiorcę. W celu wyliczenia przez bank ceny ofertowej należy przyjąć następujący termin wypłaty transzy kredytu: 31.07.2015 r. Powyższa transza jest jedynie wskazana do wyliczenia ceny ofertowej, natomiast wypłata transzy kredytu nastąpi na wniosek kredytobiorcy. Uruchomienie kredytu na wniosek kredytobiorcy. Naliczenie odsetek w okresach miesięcznych do 2021 r., płatne do 15 dnia miesiąca następującego po zakończeniu danego miesiąca (miesiącem odsetkowym jest okres od 1 do 31 dnia miesiąca). Okres karencyjny do dnia 31.07.2016r. (dotyczy rat kapitałowych). Pierwsza rata spłaty od 31 lipca 2016 r. Możliwość przedterminowej spłaty kredytu bez ponoszenia kosztów. Naliczanie odsetek tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia. Spłata raty kapitałowej według załącznika nr 5 do SIWZ. Koszty obsługi kredytu (cenę ofertową Co) stanowi oprocentowanie kredytu (Ko) Oprocentowanie kredytu ustala się na stawce bazowej WIBOR 1M dla depozytów międzybankowych wyliczonych jako średnia arytmetyczna wszystkich notowań poprzedniego miesiąca za który naliczane jest oprocentowanie powiększone* lub pomniejszone* o marżę bankową w wysokości ..........% w stosunku rocznym (* niepotrzebne skreślić), Powiększona lub pomniejszona marża bankowa jest stała i obowiązuje przez cały okres spłaty kredytu. Dla potrzeb porównania ofert i wyliczenia ceny ofertowej należy przyjąć notowanie wskaźnika WIBOR 1 M - średni WIBOR 1 M na miesiąc czerwiec w wysokości 1,65 %. zabezpieczenie: Weksel in blanco, opatrzony kontrasygnatą Skarbnika wraz z deklaracją wekslową i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wekslowej i oświadczeniem o poddaniu się egzekucji..

II.1.5)

  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 •  

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.11.30.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2021.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Posiada uprawnienia w szczególności uprawnienia do wykonywania czynności bankowych jeżeli przepisy nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji, zezwolenia lub licencji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. - Prawo bankowe (Dz. U. 2015r., poz. 128), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo Bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo Bankowe.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Ocena spełnienia tego warunku prowadzona będzie na podstawie oświadczenia załączonego do oferty (zał. nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) Formularz oferty przetargowej (zał. nr 1do SIWZ), b) Dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. c) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie. d) W przypadku korzystania z zasobów podmiotu trzeciego na podstawie art. 26 ust. 2b u Pzp - pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na czas od składania ofert oraz czas korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W tym pisemnym zobowiązaniu lub innym odpowiednim dokumencie strony zobowiązania określą: zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, oświadczenie podmiotu, który udostępnia swoje zasoby o solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w rozdz. III.4.2)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 98
 • 2 - Czas uruchomienia kredytu od dnia złożenia wniosku przez Zamawiającego - 2

IV.2.2)

  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Projekt umowy kredytowej przygotowany przez Wykonawcę, winien uwzględniać wszystkie warunki określone w SIWZ. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do tego projektu przed podpisaniem umowy. 2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy jeżeli wystąpią następujące okoliczności: 1) konieczność zmiany terminu wykonania zamówienia na skutek: - przedłużającego się oczekiwania na podpisanie umowy, itp. - działania siły wyższej, 2) zmiana warunków finansowania zamówienia, 3) możliwość wcześniejszej spłaty kredytu lub jego części bez dodatkowych opłat i prowizji z tego tytułu 4) zamawiający zastrzega sobie prawo niekorzystania z kredytu w pełnej jego wysokości bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, 3. Zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.biala.gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Biała - Urząd Miejski w Białej Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.07.2015 godzina 09:00, miejsce: Gmina Biała - Urząd Miejski w Białej Rynek 10 48-210 Biała Pokój nr 13 sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

BURMISTRZ BIAŁEJ

Edward Plicko
 


PDFSIWZ.pdf
DOCZal_nr_1_do SIWZ.doc
ODTZal_nr_2_do_SIWZ.odt
ODTZal_nr_3_do_SIWZ.odt
ODTZal_nr_4_do_SIWZ.odt
PDFZał. 5 - harmonogram spłat.pdf
PDFZał. 6 - Bilans z wykonania budżetu za 2014 r..pdf
PDFZał. 7 - Prognoza długu.pdf
PDFZał. 8a - Zobowiązania na 31.05.2015 r. (część II).pdf
PDFZał. 8b - Zobowiązania na 31.05.2015 r.(część I).pdf
PDFZał. 9 - Rb-27S.pdf
PDFZał. 10 - Rb-28S.pdf
PDFZał. 11 - Rb-N.pdf
PDFZał. 12 - Rb-NDS.pdf
PDFZał. 13 - Rb-Z.pdf
PDFZał. 14 - Zaświadczenie REGON.pdf
PDFZał. 15 - Zaświadczenie NIP.pdf
PDFZał. 16 - zaświadczenie o wyborze burmistrza.pdf
PDFZał. 17a - Uchwała Nr VII.48.2015 (część I).pdf
PDFZał. 17b - Uchwała Nr VIII.63.205 (część II).pdf
PDFZał. nr 18 - Opinia RIO.pdf

PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf

PDFOgłoszenie o udzieleniu zamówienia.pdf

PDF193506-2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.pdf

PDF193550-2015 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.pdf