Przejdź do treści strony WCAG

II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego - garażu stanowiącego własność Gminy Biała

OGŁOSZENIE BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Burmistrz Białej działając zgodnie z §3 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. Nr 207 poz. 2108 ) ogłasza, że w dniu 28 sierpnia 2015 roku o godzinie 1200 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białej, ul. Rynek 10, pokój nr 5 odbędzie się II ustny przetarg ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w Brzeźnicy 10, na sprzedaż lokalu użytkowego -garażu stanowiącego własność Gminy Biała.

 

Przedmiotem sprzedaży będzie lokal użytkowy 1u- garaż położony w budynku gospodarczym położonym w Brzeźnicy 10. Budynek gospodarczy został posadowiony na wylewanej płycie fundamentowej, ściany zewnętrzne i wewnętrzne budynku wykonane z cegły pełnej. Dach dwuspadowy pokryty dachówką ceramiczną na krokwiach drewnianych. Garaż nie posiada kanału oraz żadnych instalacji Pokrycie dachu nie jest szczelne, liczne zacieki. Na budynku widoczne liczne spękania. Powierzchnia garażu wynosi 23.05 m2 Nieruchomość wolna jest od obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest również przedmiotem roszczeń wobec osób trzecich.

Lokal użytkowy przeznaczony do użytkowania jako lokal użytkowy- garaż.

Brak planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Górka Prudnicka i Brzeźnica ( obie wioski mieszczą się w obrębie Górka Prudnicka)

W obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Biała przyjętego uchwałą Nr XXXII.359.2014r Rady Miejskiej w Białej z dnia 12-09-2014 teren obejmujący działkę 351/5 oznaczony jest symbolem M5- obszary zabudowy mieszkaniowej wiejskiej.

 

Forma sprzedaży : przetarg ustny ograniczony do właścicieli lokali mieszkalnych położonych w budynku mieszkalnym w Brzeźnicy 10

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15 000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku wadium w kwocie 1500,00 zł ( słownie: jeden tysiąc pięćset złoty ) przelewem na konto Gminy Biała nr konta 02 8903 0002 2001 0000 2020 0003 w Banku Spółdzielczym w Białej z adnotacją ,,Przetarg na sprzedaż garażu w Brzeźnicy 10 ”. Za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę wpływu całej kwoty wadium na w/w rachunek bankowy. Minimalne postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złoty.

Informacje dodatkowe: W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Do uczestnictwa w przetargu osoby fizyczne winne przedstawić dowód wniesienia wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku przystąpienia do przetargu przez jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnego wyrażenia zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu. Zgodnie z art.37 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy( tj. Dz. U 2012 poz. 788 z póżn.zm) do dokonania czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal potrzebna jest zgoda drugiego małżonka w przypadku wspólności ustawowej. Wadium należy wnosić przez oboje małżonków. Ponadto wymagana jest obecność małżonków na przetargu lub zwykłe pełnomocnictwo udzielone przez nieobecnego małżonka do wniesienia wadium, uczestnictwa w przetargu w jego imieniu i składania oświadczeń związanych z przetargiem. Osoby prawne winny przedłożyć aktualny wypis ze stosownego rejestru (ważny 3 miesiące), w celu umożliwienia komisji przetargowej ustalenie przedstawiciela firmy, upoważnionego do uczestnictwa w przetargu w jej imieniu lub pełnomocnictwo notarialne udzielone osobie reprezentującej oraz dowód wniesienia wadium.

Cudzoziemcy zobowiązani są uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na nabycie w/w nieruchomości z uwzględnieniem art. 8 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.(tj. z 2004 roku Nr 167 poz. 1758)

Cudzoziemcy winni okazać promesę lub zezwolenie w przypadku wygrania przetargu. Wpłacone wadium zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia w dniu zapłaty pełnej ceny należności. Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli osoba wygrywająca przetarg uchyli się od zawarcia umowy notarialnej. Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu podlega zwrotowi na konto uczestnika przetargu w ciągu 3 dni po przeprowadzonym przetargu. Cena osiągnięta w przetargu płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. Termin zawarcia aktu notarialnego zostanie wyznaczony w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości ponosi koszty przystosowania nieruchomości do sprzedaży w kwocie 355,47 zł oraz koszty notarialne i sądowe. Wszelkie informacje dodatkowe można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Białej pokój nr 5 lub tel. 774388546 w godzinach pracy urzędu od 7 30 do 1530.

Burmistrz Białej zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w przypadku zaistnienia

uzasadnionej przyczyny.

 

Biała 2015-07-20