Przejdź do treści strony WCAG

Obwieszczenie Burmistrza Białej w sprawie przebudowy z rozbudową budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską oraz budowa zbiornika wybieralnego na ścieki bytowe o pojemności do 10m³ z dnia 24.07.2015

Nr. GKZP.6733.2.2015                                                                   Biała, 24-07-2015r.

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA BIAŁEJ

 

Na podstawie art.61 § 4 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w związku z art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 199) zawiadamiam, że w dniu

24-07-2015r. wydałem decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na rzecz Gminy Biała, dla inwestycji realizowanej na gruntach wsi MIŁOWICE, na działkach o nr ewid. gruntów 214, 215/5, 206/2 km.2 i obejmującej:

 

  • przebudowę z rozbudową budynku remizy strażackiej na Świetlicę Wiejską oraz budowę szamba na ścieki bytowe o poj. do 10m³ .

 

Niniejsza decyzja jest do wglądu wraz z załącznikiem mapowym w Referacie Gospodarki Komunalnej i Zamówień Publicznych tut. Urzędu (pokój nr 2 parter) Rynek 10, 48-210 Biała, w godzinach od 8.00 do 15.00.

Zgodnie z art.94 Kodeks postępowania administracyjnego, zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Burmistrz Białej

mgr Edward Plicko