Przejdź do treści strony WCAG

Ogłoszenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczcia przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.

 OGŁOSZENIE

       Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 2 i art. 39 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę Nr VII.58.2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gostomia w gminie Biała oraz wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń ww. zmiany planu.

 

Burmistrz Białej
mgr Edward Plicko